Startsida
Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror

Kemisk syreförbrukning, COD-Cr

Kemisk syreförbrukning, COD-Cr, COD-Cr

Kemisk syreförbrukning, COD (Chemical Oxygen Demand), används för att mäta den totala mängden syretärande ämnen vid fullständig kemisk nedbrytning  av organiska ämnen i vatten.

Användning

Kemisk syreförbrukning är en viktig parameter för att mäta kvaliteten och avgöra vilken organisk belastning som finns i vattnet.

Spridningsvägar

Alla vattenlevande växter och djur bidrar till kemisk syreförbrukning genom sin ämnesomsättning och avsöndring av slaggprodukter. Även upplösning av döda organismer bidrar till det organiska kolet, samt omkringliggande mull och torv. Spridning från människan inkluderar alla organiska ämnen som släpps ut i miljön.

Miljöpåverkan

Hög belastning av COD-Cr i vatten kan innebära syrebrist, och därmed stöts  fisk och andra vattenlevande arter bort. COD-Cr kan inte bli ett globalt problem, men regionalt finns det exempel på mycket allvarliga följder av COD-Cr. Fenomenet kan uppträda naturligt, främst i djupa sjöar. Förhållandet mellan kemisk syreförbrukning och biokemisk syreförbrukning kan i vissa sammanhang användas som ett mått på om vattnet innehåller giftiga ämnen.

Källa: European Pollutant Emission Register (EPER) och Nationalencyclopedin 2010

 
 
  • Senast uppdaterad: 2010-06-28