Startsida
Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror

Hexabrombifenyl

Hexabrombifenyl, Hexabrombifenyl
CAS-nr: 36355-1-8

Ämnet hexabrombifenyl är persistent, bioackumulerbart och giftigt.

Användning

Hexabrombifenyl har använts som flamskyddsmedel främst i plaster och kablar. Ämnet är förbjudet i Sverige.

Spridningsvägar

Hexabrombifenyl fungerar endast bundet till partiklar i atmosfären. Tillförs ekosystemet med våt- och torrdeposition. Ämnet har svag eller ingen mobilitet i marken samt binder till partiklar och sediment i vatten. Förångning till atmosfären bedöms vara en betydelsefull process både från mark och från vatten. Hexabrombifenyls förekomst i arktiska områden tyder på att ämnet kan spridas långt i atmosfären.

Miljöpåverkan

Man har konstaterat att människan exponerats omfattande av hexabrombifenyl. Detta bekräftas av ämnets förekomst i vatten, livsmedel och i mänskliga vävnader och kroppsvätskor.

Ämnet fördes 2009 upp på Stockholmskonventionens lista över långlivade organiska föroreningar (POPs).

Källa: Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket

 
 
  • Senast uppdaterad: 2009-11-17