Hexaklorbutadien (HCBD)

HCBD, Hexaklorbutadien (Hexaklor-1,3-butadien)

Namn PRTR

Hexaklorbutadien (HCBD)

CAS nr

87-68-3

Molekylformel

C4Cl6

Hexaklorbutadien (HCBD) är en färglös, nästan luktfri vätska vars främsta användningsområde är som industrikemikalie.1


Användning

Hexaklorbutadien har använts inom olika industriella tillämpningar, till exempel som lösningsmedel i kemikalieprodukter för textilier, vid klorproduktion, som mellanprodukt vid gummiproduktion, som hydraulvätska och vid tillverkning av smörjmedel. Hexaklorbutadien har också använts som bekämpningsmedel vid odlingar.2, 3

Källor och spridningsvägar

Hexaklorbutadien förekommer inte naturligt i miljön. Historiskt har hexaklorbutadien tillverkats för kommersiellt bruk i bland annat Tyskland, men denna tillverkning har upphört. HCBD bildas även oavsiktligt vid produktion av andra klorerade lösningsmedel så som tri- och tetraklormetan.4 Luft utgör en viktig spridningsväg. Vid utsläpp direkt till vatten bedöms HCBD avdunsta till luft.5

Miljö- och hälsoeffekter

Hexaklorbutadien är ett ämne med långlivade och bioackumulerande egenskaper. Ämnet är akut toxiskt och skadligt för vattenlevande organismer. 6

Hälsoeffekterna består av förgiftningsrisk vid inandning av ångor och vid hudkontakt med ämnet. 7

Internationella överenskommelser och regleringar

Hexaklorbutadien regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av hexaklorbutadien.

 

----------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2773
2 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2773
3 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=168
4 https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=863&tid=168
5 http://www.eurochlor.org/media/49369/8-11-4-17_marine_ra_hcbd.pdf
6 https://www.kemi.se/prio-start/sok-i-prio
7 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2773