Sök utsläpp till luft

Den nationella emissionsdatabasen samlar Sveriges nationella utsläpp till luft fördelade till läns- och kommunnivå. Den visualiserar totalutsläppen till luft med kartor, diagram och tabeller i excelformat.

Den nationella emissionsdatabasen innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Där finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Databasen innehåller utsläpp både från diffusa källor, till exempel vägtrafik, och punktkällor. Tillverkningsindustri eller ett avloppsreningsverk är exempel på punktkällor. Utsläppen visas per län eller per kommun och för hela landet.

Det är SMHI som ansvarar för den nationella emissiondatabasen på uppdrag av Naturvårdsverket.Det svenska utsläppsregistret Utsläpp i siffror tillgängliggör utsläpp från punktkällor men skall även innehålla information om diffusa utsläpp varför Naturvårdsverket länkar till SMHI:s webplats för den nationella emissinonsdatabasen: