HENRIKSDALS RENINGSVERK

Verksamhet enligt PRTR 5.(f) Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Verksamhet enligt MPF 90.10 Rening av avloppsvatten
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Vatten AB
Organisationsnummer 556210-6855
Fastighetsbeteckning RENINGSVERKET 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 9001 och 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 41,7 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 394820 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,71 M
Metan 298000 E
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3121266 M
Krom och kromföreningar, som Cr 50,8 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 419 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 12 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,371 M
Dikväveoxid 37000 E
Ammonium, som N 206740 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 590 M
Kväve och kväveföreningar, som N 812200 M
4-(para)-oktylfenol 541 M
Bly och blyföreningar, som Pb 32,7 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 22045 M
Kol organiskt, totalt 1006860 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2082 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Antracen 0 E
Adsorberbara organiskt bundna halogener 0 E
Arsenik och arsenikföreningar, som As 45 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 212440 M
Bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) 0 E
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,18 M
Metan 611000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3680000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 37 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 294 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 0 E
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,35 M
Klorparaffiner, C10-13 0 E
Dikväveoxid 37000 M
Ammonium, som N 192871 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 545 M
Nonylfenol (n-Nonylfenol) 0 E
Kväve och kväveföreningar, som N 801940 M
4-(para)-oktylfenol 0 E
Polycykliska aromatiska kolväten 0 E
PAH-Benso(GHI)perylen 0 E
PAH-Fluoranten 0 E
Bly och blyföreningar, som Pb 38 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 16700 M
Kol organiskt, totalt 1050000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2225 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 42 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 364000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,21 M
Metan 708000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 4228000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 43,36 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 264 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 9 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,303 M
Dikväveoxid 23000 M
Ammonium, som N 309400 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 678,26 M
Kväve och kväveföreningar, som N 883600 M
Bly och blyföreningar, som Pb 30,3 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 23000 M
Kol organiskt, totalt 1199000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2786 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 49 C
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 582000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,6 M
Metan 536000 E
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 4375000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 39 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 519 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 19 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,5 M
Dikväveoxid 29400 E
Ammonium, som N 515000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 765 M
Kväve och kväveföreningar, som N 901400 M
Bly och blyföreningar, som Pb 29 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 36480 M
Kol organiskt, totalt 1284070 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 3200 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 31 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 396300 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,22 M
Metan 663000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 4670000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 30,8 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 359 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 19 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,47 M
Dikväveoxid 28000 M
Ammonium, som N 371000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 684 M
Kväve och kväveföreningar, som N 983000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 26,8 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 20600 M
Kol organiskt, totalt 1199650 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2331 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 27 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 360000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,9 M
Metan 484000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3290000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 23 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 260 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 16 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,3 M
Dikväveoxid 35500 M
Ammonium, som N 270000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 610 M
Kväve och kväveföreningar, som N 820000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 23 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 21000 M
Kol organiskt, totalt 1000000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2710 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 27 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 230000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,3 M
Metan 488000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3619000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 29 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 370 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 16 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,7 M
Dikväveoxid 14800 M
Ammonium, som N 210000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 550 M
Kväve och kväveföreningar, som N 870000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 27 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 21000 M
Kol organiskt, totalt 1100000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 3070 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 23,5 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 280000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,95 M
Metan 439000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3093000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 24 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 430 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 16 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,45 M
Dikväveoxid 5600 M
Ammonium, som N 130000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 520 M
Kväve och kväveföreningar, som N 720000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 23 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 16000 M
Kol organiskt, totalt 940000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 3530 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 23 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 410000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1 M
Metan 120000 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3344000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 61 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 330 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,45 M
Dikväveoxid 8500 C
Ammonium, som N 200000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 510 M
Kväve och kväveföreningar, som N 740000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 23 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 18000 M
Kol organiskt, totalt 950000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2700 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 55 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 540000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,1 M
Metan 161000 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3660000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 66 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 460 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,5 M
Dikväveoxid 8300 C
Ammonium, som N 220000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 600 M
Kväve och kväveföreningar, som N 840000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 26 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 28000 M
Kol organiskt, totalt 1040000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 3340 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 45 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 310000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,8 M
Metan 152000 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3200000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 45 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 380 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,91 M
Dikväveoxid 8000 C
Ammonium, som N 160000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 530 M
Kväve och kväveföreningar, som N 780000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 45 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 19000 M
Kol organiskt, totalt 917000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2620 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 46 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 250000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,1 M
Metan 148500 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 3027000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 92 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 340 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,92 M
Dikväveoxid 7950 C
Ammonium, som N 190000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 550 M
Kväve och kväveföreningar, som N 720000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 46 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 13000 M
Kol organiskt, totalt 860000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2870 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 45 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 230000 M
Metan 310000 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 280 M
Dikväveoxid 1500 C
Ammoniak 3900 C
Ammonium, som N 85000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 570 M
Kväve och kväveföreningar, som N 640000 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 10500 M
Kol organiskt, totalt 770000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 2310 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Adsorberbara organiskt bundna halogener 3600 M
Arsenik och arsenikföreningar, som As 47 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 240000 M
Metan 310000 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 280 M
Fluorider, som F 2700 M
Dikväveoxid 1500 C
Ammoniak 3900 C
Ammonium, som N 190000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 640 M
Kväve och kväveföreningar, som N 750000 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 12000 M
Kol organiskt, totalt 900000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1440 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 45 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 230000 M
Metan 309600 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 210 M
Dikväveoxid 1548 C
Ammoniak 3870 C
Ammonium, som N 160000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 660 M
Kväve och kväveföreningar, som N 660000 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 14000 M
Kol organiskt, totalt 830000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1400 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.