giggen

Verksamhet enligt PRTR 1.(b) Anläggningar för förgasning och kondensering
Verksamhet enligt MPF 40.10 Gas- och vätskeformiga bränslen
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation AB FORTUM VÄRME samägt med Stockholms stad
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning Hjorthagen 1:3
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem SS EN ISO 14001:1996

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CH4 26600 C
CO2 fossilt 35133000 C
CO2 totalt 35133000 C
COD-Cr 1308 M
NOx 11400 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
21,3 Total Inom landet för bortskaffande M
6,9 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.