Dataunderlag

Data om utsläpp till vatten från diffusa källor baseras på det underlag som Sverige via Havs- och vattenmyndigheten rapporterar till Europeiska miljöbyrån (EEA) och Helsingfors-kommissionen (HELCOM) och som tas fram i samband med den fördjupade utvärderingen av det nationella miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning". Data som presenteras på denna webbplats bör ses som ett typår under perioden 2005 till 2014.

Det senaste underlaget avseende diffusa utsläpp av metaller togs fram inom utvecklingsprojektet "Bruttobelastning på vatten av metaller från punktkällor och diffusa källor" inför rapporteringen till EEA som genomfördes under 2011. I projektet presenterades data för utsläppsåret 2008 eller tidigare, beroende på utsläppskälla och datatillgänglighet. Rapporten, som innehåller mer information om projektet, finns publicerad på SMED:s hemsida (Svenska MiljöEmissionsData), se rutan "Mer information" till höger på den här sidan. 

Data om tillförsel av näringsämnen till vatten togs fram inför den fördjupade utvärderingen (FUT) av det nationella miljömålet "Ingen övergödning" (2011) och omfattar data för utsläppsåret 2009. En fördjupad utvärdering med referensår 2011, dvs. något aktuellare data, finns på SMED:s hemsida. Nu senast är data på sidorna i "Utsläpp i siffror" om utsläpp av näringsämnen till vatten uppdaterad med data för utsläppsåret 2014. Metodiken är densamma som användes inför rapporteringen till HELCOM:s sjätte Pollution Load Compilation (PLC6). Som jämförelse presenteras också utsläpp från punktkällor, avloppsreningsverk, industrier och fiskodlingar, för samma utsläppsår. För mer information se rutan till höger på den här sidan. 

Belastning används som en term för att beskriva den mängd av ett ämne som når vatten (en sjö, ett vattendrag eller kusten) via läckage från olika marktyper, direkt nedfall på vatten, dagvatten samt från utsläpp från punktkällor (även kallad bruttobelastning). Nettobelastning (den mängd som når havet efter retention) ingår inte i denna presentation.

På sikt kommer data över utsläpp till vatten på webbplatsen "Utsläpp i siffror" att uppdateras regelbundet. Uppdateringen kommer att ske med samma frekvens som för vattenrapporteringarna. Data för näringsämnen kommer att uppdateras 2017 och därefter vart 4:e år. Det är dock inte helt klart när nästa uppdatering av diffusa utsläpp av metaller kommer att ske.

Årlig data över utsläpp av PRTR-ämnen (Pollutant Release and Transfer Register) från punktkällor till vatten tas fram genom befintliga sökfunktioner på webbplatsen "Utsläpp i siffror".