Utsläpp fördelat per vattendistrikt och utsläppskälla

I menyn till höger kan du hitta uppgifter om utsläpp av metallerna kadmium, koppar, nickel, bly, zink och kvicksilver och av näringsämnena kväve och fosfor. Utsläppsuppgifterna presenteras bland annat som totala utsläpp per ämne (kg respektive ton per år), fördelat per källa (diffusa källor eller punktkällor) och område (totalt i Sverige eller per vattendistrikt).

Karaktären på Sveriges fem vattendistrikt beskrivs. Storleken på vattendistriktet, dess geografiska läge, befolkningsmängd, förekomst av industrier och markanvändning inom distriktet är några faktorer som påverkar belastningen på vatten.

Även de olika utsläppskällorna beskrivs och vad som påverkar belastningen från dessa på vatten. Med belastning på vatten avses den mängd av ett ämne som når vattendraget i ett avrinningsområde via läckage från olika marktyper, direkt nedfall på vatten, dagvatten samt från utsläpp från punktkällor.