Utsläpp av näringsämnen

 

Kväve


Den totala uppskattade belastningen av kväve på vatten är ca 157 000 ton/år och bidraget från jordbruksmark, skogsmark samt övrig mark är av störst betydelse. Utsläppen från punktkällor (avloppsreningsverk, industrier och fiskodlingar) står för ca 14 % av den totala belastningen av kväve på vatten, se figur 13. 

Fig 13 N

Figur 13. Årlig tillförsel av kväve fördelat per källa.


I figur 14 nedan visas belastningen av kväve per vattendistrikt och källa. Källor som dagvatten, enskilda avlopp samt industriell verksamhet bidrar lite till den totala belastningen per vattendistrikt. Läckage från skogsmarken motsvarar ca 50 % av den totala belastningen i de två norra distrikten, medan bidraget från jordbruksmark står för ca 40-60 % av den totala belastningen i de tre södra vattendistrikten. Utsläpp från avloppsreningsverk motsvarar ca 30 % av den totala belastningen av kväve till Norra Östersjöns distrikt medan motsvarande siffra för de övriga fyra distrikten är ca 10 %.

Fig14 N

Figur 14. Årlig tillförsel av kväve fördelat per vattendistrikt och källa.Fosfor


Den totala uppskattade belastningen av fosfor på vatten är ca 4 900 ton/år och bidraget från jordbruksmark, skogsmark samt från övrig mark är av störst betydelse. Utsläpp från punktkällor (avloppsreningsverk och industrier) står för ca 13 % av den totala belastningen av fosfor på vatten, se figur 15.

Fig 15 P

Figur 15. Årlig tillförsel av fosfor fördelat per källa. 


I figur 16 nedan visas belastningen av fosfor per vattendistrikt och källa. Källor som dagvatten och atmosfäriskt nedfall bidrar i mindre utsträckning till den totala belastningen per vattendistrikt. Läckage från skogsmarken motsvarar ca 40 – 50 % av den totala belastningen i de två norra distrikten, medan bidraget från jordbruksmark står för ca 50-60 % av totala bidraget till de tre södra vattendistrikten. Utsläpp från avloppsreningsverk och enskilda avlopp bidrar vardera till ca 10 % av den totala belastningen av fosfor till de tre södra distrikten. Den största belastningen på vatten från industriell verksamhet (drygt 10 %) sker i Bottenhavets vattendistrikt.

Fig 16 P

 Figur 16. Årlig tillförsel av fosfor fördelat per vattendistrikt och källa.