Utsläppskällor

 

Med diffusa källor avses skogsmark, jordbruksmark, övrig mark (fjäll-, myr- och öppen mark), dagvatten, enskilda avlopp och atmosfärisk nedfall. Med punktkällor avses avloppsreningsverk och industrier. 

Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner av från tätorters och vägars ytor. Dagvatten kan ledas direkt till recipienten, till reningsverk eller behandlas i någon form av dagvattenrening, vanligen våtmark eller damm, innan det leds till recipienten. Markanvändning och mänsklig aktivitet till exempel trafik, infrastruktur och byggnader påverkar dagvattnets sammansättning, men även nedfallet från atmosfären bidrar till vilka ämnen som förekommer i dagvattnet.

Atmosfäriskt nedfall

Utsläpp till luft sker från många olika källor så som industrier, trafik, förbränning och sjöfart. De luftburna ämnena kan transporteras långväga. Både långväga transporter och mer lokala utsläppskällor bidrar till nedfallet. Det kan ske både direkt på vatten eller indirekt via mark och hårdgjorda ytor och vidare via transport med markvattnet till vattendragen, sjöar och kust.

Läckage från skogsmark och övrig mark

Bidraget från atmosfären har stor betydelse för halterna av föroreningar i markens översta skikt. Halten av ämnen i marken varierar också från en plats till en annan beroende på lokala utsläppskällor och variationer i nedfall, marktyp och hur ämnet rör sig inom ett avrinningsområde. Ämnen som lagras i marken, såsom näringsämnen och tungmetaller, kan frigöras vid aktiviteter som påverkar markskiktet (t.ex. avverkning, gödsling, dikning, markberedning och vägbyggnad) och leda till ett ökat läckage till vattendragen, sjöar och kust. Förändrade kemiska förhållanden i marken orsakade av t.ex. försurning påverkar också läckaget och transporten av vissa ämnen.

Läckage från jordbruksmark

Bidraget från atmosfären har stor betydelse för halterna av föroreningar i jordbruksmarkens översta skikt. Andra källor kan vara spridning av slam (näringsämnen, metaller, organiska ämnen), handelsgödselanvändning (kadmium) samt mineralfodertillsatser som tillförs marken via stallgödseln (zink, koppar och nickel). Metaller och andra ämnen förs ort från jordbruksmarken antingen genom skördeuttag eller genom läckage till vattendrag. I vilken grad ämnen lakas ut beror dels på hur lättlösliga de är och dels i vilken omfattning de tas upp av grödor. Jordbruket står även för ett stort bidrag av den antropogena näringstillförseln till svenska vattendrag.

Enskilda avlopp

Utsläppen av metaller och andra ämnen från enskilda avlopp kommer bland annat från hushållens användning av olika varor och produkter. Lokalt, där det förekommer många anläggningar för enskilda avlopp, kan tillförseln av näringsämnen till vatten vara av betydelse.

Större punktkällor - industrier och avloppsreningsverk

Utsläpp av förorenande ämnen från punktutsläpp har en lång historia på grund av industriella utvecklingen. Industrin har varit en känd källa till spridning av föroreningar såväl direkt till vatten och indirekt t.ex. genom långväga lufttransport och nedfall.Avloppsreningsverken tillhör kategorin punktkällor men i själva verket har de flesta ämnen som släpps ut från reningsverken sitt ursprung i diffusa föroreningar uppströms reningsverken så som hushåll, dagvatten, infrastruktur samt industrier och en mängd mindre lokala verksamheter.

Mer information om industriella utsläpp och bidraget från reningsverk ges på "Utsläpp i siffror"/Sök.