Vattendistriktens karaktär

 

De fem vattendistrikten i Sverige är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.

Sveriges fem vattendistrikt är av varierande storlek och karaktär. Storleken på vattendistriktet, dess geografiska läge, befolkningsmängd, förekomst av industrier och markanvändning inom distriktet är några faktorer som påverkar belastningen på vatten. I tätbebyggda områden blir t.ex. belastningen från dagvatten mer påtaglig. På samma sätt är läckaget från jordbruksmark av större beydelse i de södra vattendistrikten medan läckage från övrig mark som myr, fjäll och öpen mark är av större relevans i norr.

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och det omfattar hela Norrbottens län och större delen av Västerbottens län. Vattendistriktet är störst till ytan samtidigt som det har det lägsta befolkningsantalet. Inom distriktet finns ca. 42 000 sjöar och kusten omfattar närmare 7000 öar. Basindustrin är viktig inom distriktet.

Bottenhavets vattendistrikt ligger mitt i Sverige och det utgör ca. 31 % av Sveriges landyta. Här finns ungefär en tredjedel av landets sjöar och vattendrag. Gruv- och metallindustrin är viktig inom distriktet.

Norra Östersjön är till ytan det minsta vattendistriktet i Sverige, men har med sina 2,9 miljoner invånar den största befolkningen.

Södra Östersjöns vattendistrikt består av 10 län, 91 kommuner och 2,2 miljoner invånare.

Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste vattendistrikt. Distriktet omfattar bland annat 772 sjöar och 1671 vattendrag och har mycket varierande natur och marktyper.

 Karta över Sveriges fem vattendistrikt och mer information finns på Vattenmydigheternas webbsida.