Ämneslista med tröskelvärden

Av den här tabellen framgår vilka tröskelvärden som gäller i Sverige för de olika föroreningarna som ska redovisas av företagen i deras miljörapporter.
Excel
Nummer 1 CAS-nr Förorening 2 Utsläpp till LUFT - Tröskelvärde (kg/år) Utsläpp till VATTEN - Tröskelvärde (kg/år)
1 74-82-8 Metan (CH{4}) 100000
2 630-08-0 Kolmonoxid (CO) 500000
3 124-38-9 Koldioxid (CO{2}) 3 100 miljoner
4 Fluorerade kolväten (HFC) 4 100
5 10024-97-2 Dikväveoxid (N{2}O) 10000
6 7664-41-7 Ammoniak (NH{3}) 1000
7 Flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC) 5000
8 Kväveoxider (NO{x}/NO{2}) 10000
9 Perfluorkarboner (PFC) 5 100
10 2551-62-4 Svavelhexafluorid (SF{6}) 50
11 Svaveloxider (SO{x}/SO{2}) 150000
12 Totalkväve 6000
13 Totalfosfor 100
14 Klorfluorkolväten (HCFC) 6 1
15 Klorfluorkarboner (CFC) 7 1
16 Haloner 8 1
17 Arsenik och arsenikföreningar (som As) 9 1 1
18 Kadmium och kadmiumföreningar (som Cd) 9 0,1 1
19 Krom och kromföreningar (som Cr) 9 10 20
20 Koppar och kopparföreningar (som Cu) 9 10 20
21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar (som Hg) 9 0,1 0,1
22 Nickel och nickelföreningar (som Ni) 9 10
23 Bly och blyföreningar(som Pb) 9 5 5
24 Zink och zinkföreningar (som Zn) 9 100 20
25 15972-60-8 Alaklor 1
26 309-00-2 Aldrin 1 1
27 1912-24-9 Atrazin 1
28 57-74-9 Klordan 1 1
29 143-50-0 Klordekon 1 1
30 470-90-6 Klorfenvinfos 1
31 85535-84-8 Klorerade alkaner C10-C13 1 1
32 2921-88-2 Klorpyrifos 1
33 50-29-3 DDT 1 1
34 107-06-2 1,2-dikloretan (EDC) 1 1
35 75-0 9-2 Diklormetan (DCM) 1000 10
36 60-57-1 Dieldrin 1 1
37 330-54-1 Diuron 1
38 115-29-7 Endosulfan 1
39 72-20-8 Endrin 1 1
40 Halogenerade organiska föreningar (som AOX) 10 1000
41 76-44-8 Heptaklor 1 1
42 118-74-1 Hexaklorbensen (HCB) 10 1
43 87-68-3 Hexaklorbutadien (HCBD) 1 1
44 608-73-1 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH) 10 1
45 58-89-9 Lindan 1 1
46 2385-85-5 Mirex 1 1
47 PCDD+PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq) 11 0,000001 0,0001
48 608-93-5 Pentaklorbensen 1 1
49 87-86-5 Pentaklorfenol (PCP) 10 1
50 1336-36-3 Polykorerade bifenyler (PCB) 0,1 0,1
51 122-34-9 Simazin 1
52 127-18-4 Tetrakloretylen (PER) 1 1
53 56-23-5 Tetraklormetan (TCM) 100 1
54 12002-48-1 Triklorbensener (TCB) (alla isomerer) 1 1
55 71-55-6 1,1,1-trikloretan 100
56 79-34-5 1,1,2,2-tetrakloretan 50
57 79-0 1-6 Trikloretylen 1 1
58 67-66-3 Triklormetan 1 1
59 8001-35-2 Toxafen 1 1
60 75-0 1-4 Vinylklorid 1000 10
61 120-12-7 Antracen 50 1
62 71-43-2 Bensen 100 100 som BTEX 12
63 Bromerade difenyletrar (PBDE) 13 1 1
64 Alkylfenol och alkylfenoletoxilater (NP/NPE) 19 1
65 100-41-4 Etylbensen 100 100 som BTEX 12
66 75-21-8 Etylenoxid 1000 10
67 34123-59-6 Isoproturon 1
68 91-20-3 Naftalen 100 10
69 Tennorganiska föreningar (som totalt Sn) 50
70 117-81-7 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1 1
71 108-95-2 Fenol (som totalt C) 14 1 1
72 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 15 50 5
73 108-88-3 Toluen 100 100 som BTEX 12
74 Tributyltenn och tributyltennföreningar 16 1
75 Trifenyltenn och trifenyltennföreningar 17 1 0,1
76 Totalt organiskt kol (TOC) som totalt C eller COD/3) 50000
77 1582-09-8 Trifluralin 1
78 1330-20-7 Xylen 18 100 100 som BTEX
79 Klorider (som totalt Cl) 2 miljoner
80 Klor och oorganiska klorföreningar (som HCl) 10000
81 1332-21-4 Asbest 1 1
82 Cyanider (som totalt CN) 50
83 Fluorider (som totalt F) 2000
84 Fluor och oorganiska fluorföreningar (som HF) 5000
85 74-90-8 Cyanväte (HCN) 200
86 Partiklar (PM10) 50000
87 1806-26-4 Oktylfenol och oktylfenoletoxylat 1 1
88 206-44-0 Fluoranten 1
89 465-73-6 Isodrin 1
90 36355-01-8 Hexabrombifenyl 0,1 0,1
91 191-24-2 Benzo(g,h,i)perylene 1

Källa:  Miljörapportföreskrifterna, NFS 2016:8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2016/nfs-2016-8.pdf.
Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport,
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljorapport/vagledning-nv-foreskrifter-nfs-2016-8.pdf

1. Nummer enligt bilaga 2 i förordning (EG) nr 166/2006
2. Om inte annat anges ska för varje förorenande ämne som finns förtecknat i tabellen rapporteras den totala massan av detta förorenande ämne eller, om det förorenande ämnet består av en grupp ämnen, den totala massan för denna grupp.
3. CO2 rapporteras som dels CO2-biogentoch dels CO2-fossilt.
4. Totala massan av fluorkolväten: summan av HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFc245ca, HFc365mfc.
5. Totala massan av perfluorkarboner: summan av CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14
6. Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp VIII i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 244, 29 .9.2000,s. 1). Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2003 (EUT L 265, 16.10.2003, s. 1).
7. Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp I och II i bilaga I till förordning (EG) nr 2037/2000.
8. Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp III och VI i bilaga 1 till förordning (EG) nr 2037/2000.
9. Alla metaller ska rapporteras som den totala massan av grundämnet i alla kemiska former som förekommer i utsläppet.
10. Halogenerade organiska föreningar som, uttryckta som klorider, kan absorberas i aktivt kol.
11. Uttryckt som I-TEQ.
12. Enskilda föroreningar ska rapporteras om tröskelvärdet för BTEX (summan av bensen, toluen, etylbensen och xylener) överskrids.
13. Totala massan av följande bromerade difenyletrar: penta-BDE, okta-BDE och deka-BDE.
14. Totala massan av fenol och enkla substituerade fenoler, uttryckta som totala massan kol.
15. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ska mätas som bens(a)pyren (50-32-8), bens(b)fluoranten (205-99-2), bens(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5-9 (från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 229, 29.6.2004, s. 5).
16. Totala massan av tributyltennföreningar, uttryckta som massan av tributyltenn.
17. Totala massan av trifenyltennföreningar, uttryckta som massan av trifenyltenn.
18. Totala massan av xylen (ortoxylen, metaxylen, paraxylen).
19. Svensk översättning fel av nummer 64, ska vara nonylfenol och nonylfenoletoxilater.