Ämnen

Rökplym i morgonsol. Foto: Staffan Ågren
Foto: Staffan Ågren

Utsläpp i siffror redovisar utsläpp från större anläggningars per år av cirka 70 ämnen. Urvalet är gjort utifrån internationella krav på rapportering av dessa ämnen.

Ämnena som beskrivs här är grupperade i åtta olika grupper (höger kolumn). Läs under respektive ämne för att veta mer om effekterna på hälsa och miljö, källor och spridning av de olika ämnena samt vilka internationella överenskommelser och regleringar som finns.

De företag som anges i registret är tillståndsprövade enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Detta innebär att företagens utsläpp av kemiska substanser prövats av en tillståndsmyndighet och att individuella tillstånd utfärdats där förutsättningarna för utsläpp från företaget angetts.

Insamling av uppgifter om farliga ämnen

Uppgifterna som lämnas in av företagen används vid internationella rapporteringar men även vid uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen och vid myndigheters tillsyn av företag. De ämnen som omfattas av företagens rapporteringsplikt finns förtecknade i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter; NFS 2016:8 och i bilaga 2 förordning (EG) 166/2006. Utsläpp som ligger över de listade tröskelvärdena ska rapporteras.

Det är inte alla företag i Sverige som måste rapportera utsläpp. De företag som ska rapportera utsläpp har bedömts bedriva en verksamhet med stor påverkan på miljön genom utsläpp av farliga ämnen till luft och vatten. Oftast rör det sig om stora verksamheter. Vissa diffusa utsläpp, det vill säga utsläpp som inte är punktutsläpp, ingår inte i Utsläpp i siffror.

Alla siffror för verksamheterna är utsläpp per år och är inte relaterad till producerad volym. Detta innebär att redovisade utsläppssiffror inte kan ligga till grund för en bedömning av ett företags miljöprestanda eller jämföras med andra företag med andra förutsättningar.