Isodrin

Isodrin, Isodrin

  

Namn PRTR

Isodrin

CAS nr

465-73-6

Molekylformel 

C12H8Cl6

 

 Isodrin är ett vitt, kristallint fast ämne med en kemikalieliknande lukt som kan vara både giftigt och brandfarligt.1, 2 Isodrin är en isomer av aldrin.3

 
Användning

På 1940-talet togs isodrin fram som ett alternativ till DDT och dess huvudsakliga användningsområde var som insektsmedel i jordbruket och för bekämpning av malariaspridande myggor. Den europeiska produktionen var som högst i mitten av 1960-talet och upphörde 1990. Idag varken tillverkas eller används isodrin i EU eller USA.4, 5 Isodrin har aldrig varit registrerat för användning i Sverige och därför saknas också ett förbud.6, 7  

Källor och spridningsvägar

Isodrin förekommer inte naturligt utan tillförs i vår miljö genom mänsklig aktivitet.8 I atmosfären bedöms isodrin främst förekomma bundet till partiklar och det tillförs ekosystemet genom torr- och våtdeposition. I mark förväntas isodrin inte ha någon större rörlighet. I vatten binds isodrin främst till lösta partiklar och sediment.9, 10 Det har en låg tendens att avdunsta och är svårnedbrytbar i atmosfären, vilket gör att den transporteras långväga. Isodrin kan bioackumulera i vattenlevande organismer och anrikas genom näringskedjan.11

Miljö- och hälsoeffekter

Isodrin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och för människan. Utsläpp av isodrin resulterar i långtidseffekter för vattenlevande organismer och för människan kan det vara dödligt vid förtäring, inandning och i kontakt med huden.12, 13

Internationella överenskommelser och regleringar

Isodrin regleras av OSPAR-konventionen.14 och Helcom-konventionen15 samt i EU:s Vattendirektiv (200/60/EU), Kosmetikaförordning (1223/2009/EU) och CLP-förordning (1272/2008/EU). EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av isodrin.

 

______________________________

1https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ISODRIN#section=Experimental-Properties
2
https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=1384&q=isodrin&p=1

3
https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/5033

4
http://www.coastalwiki.org/wiki/Isodrin

5
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/1535.htm

6
https://webapps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Content/Hjalplankar

7
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/ckb/publikationer/wfd_pesticider_050224.pdf

8
http://prtr.ec.europa.eu/#/pollutantinfo

9
http://archive.pic.int/view_displayFRA.php?id=509

10
http://www.speclab.com/compound/c465736.htm

11
http://www.coastalwiki.org/wiki/Isodrin

12
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/46984

13
https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=1384&q=isodrin&p=1

14
https://www.ospar.org/site/assets/files/1290/ospar_convention_e_updated_text_in_2007_no_revs.pdf

15
http://www.helcom.fi/Documents/About%20us/Convention%20and%20commitments/Helsinki%20Convention/Helsinki%20Convention_July%202014.pdf#search=isodrin