Trifenyltenn (TFTO)

TFTO, Trifenyltennoxid, som Sn

Namn PRTR

Trifenyltenn och trifenyltennföreningar

CAS nr

-

Molekylformel

-

 Det finns fyra huvudgrupper av tennorganiska föreningar, vilka beror på antal ingående organiska grupper: tetra-, tri-, di- och monoorganotennföreningar. Trifenyltenn tillhör gruppen triorganotennföreningar.1


Användning

Trifenyltenn och dess föreningar används som bekämpningsmedel, men användningen är starkt begränsad genom olika förbud.2 Sedan 1960-talet har trifenyltennföreningar haft en bred användning som bekämpningsmedel mot alg- och molluskpåväxt i båtbottenfärger samt mot svampangrepp.3 Triorganotennföreningar har, om än i mindre utsträckning, också används som biocid i träskyddsmedel, samt som konserveringsmedel.4 Trifenyltenn kan också användas som bakteriedödande medel i färg.5

Källor och spridningsvägar

På grund av den långa användningsperioden av trifenyltennföreningar i båtbottenfärger har dessa ämnen kunnat spridas till vattenmiljön och ackumuleras i sediment och trots användningsförbudet kan dessa fortfarande förekomma i höga koncentrationer i sediment från t.ex. småbåtshamnar.6 Dess användning som skyddsmedel för trävirke och papper gör att trifenyltennföreningar även kan förekomma som markföroreningar vid anläggningar inom träindustrin, exempelvis sågverk och pappersbruk.7 Den viktigaste spridningsvägen av dessa ämnen idag är via diffusa utsläpp, t.ex. från förorenade sediment till vatten. Diffus spridning via användning av varor och produkter som innehåller rester av trifenyltennföreningar är också en viktig spridningsväg.8

Miljö- och hälsoeffekter

Triorganotennföreningar har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. De är giftiga för människan vid förtäring, hudkontakt och inandning. De är också mycket giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter.9 Trifenyltennföreningar är även brandfarliga.10

Internationella överenskommelser och regleringar

Från juli 2003, får båtbottenfärger innehållande tennorganiska föreningar inte längre användas på fartyg registrerade i EU:s medlemsstater.11 2008 antog den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) en bindande konvention som förbjuder användningen av organiska tennföreningar i båtbottenfärger.12 Trifenyltenn regleras enligt REACH förordningen (EG 1907/2006).Tennorganiska föreningar regleras bland annat av EU:s Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU) och Vattendirektiv (2000/60/EG). Även förekomsten av tennorganiska föreningar i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU) och Leksakssäkerhetsdirektivet (2009/48/EC). EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av trifenyltenn och trifenyltennföreningar.

 

_______________________________

1https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/tennorganiska-foreningar
2
https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=6896&q=trifenyltenn&p=1
3
http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad13.htm
4https://www.kemi.se/prio-start/
5https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2014/tillsyn-5-14-analyser-2008-2013.pdf
6http://www.havet.nu/dokument/Havet2007-tbt.pdf
7http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/organiskatennforeningar.pdf
8 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2014/tillsyn-5-14-analyser-2008-2013.pdf  
9https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=6896&q=trifenyltenn&p=1
10https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=6896&q=trifenyltenn&p=1
11http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0782&from=SV
12http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Anti-foulingSystems/Pages/Default.aspx