Kadmium (Cd)

Cd, Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd

Namn PRTR

Kadmium och kadmiumföreningar

CAS nr

7440-43-9

Kemisk formel

Cd

Kadmium är en silvergrå metall som räknas till övergångsmetallerna. Med kadmium menas här både kadmium och dess föreningar.


Användning

Kadmium har under en lång tid använts i uppladdningsbara batterier (NiCd ackumulatorer) och galvaniserad plåt samt som plaststabilisator och pigment. I dag är användningen av kadmium strängt reglerad och håller på att fasas ut. Kadmium får dock fortfarande användas i batterier till nöd- och alarmsystem och medicinsk utrustning samt som färgpigment i konstnärsfärger. 1 2 3

Källor och spridningsvägar

Kadmium finns naturligt i miljön och tas lätt upp av växternas rötter. Därför hamnar en del av markens kadmium i odlade grödor, livsmedel och träråvara. Då olika växter tar upp kadmium från marken olika bra så kan man genom att plantera rätt sorts växter minska innehållet av kadmium i förorenade jordar.

Kadmium sprids i miljön bland annat genom förbränning av fossila bränslen och sopor samt genom spridning av slam och gödsel på åkermark. 4 5  I Sverige är utsläppen till vatten från punktkällor högre än till luft. De största utsläppen till vatten sker från avloppsreningsanläggningar. En del släpps också ut till vattnet i samband med framställning och bearbetning av papper och trä eftersom kadmium återfinns i träråvaran. I Europa står Spanien för de största utsläppen, både till luft och till vatten. Både användningen och spridningen av kadmium har minskat, men kadmium kan fortfarande finnas kvar i gamla produkter.

Miljö- och hälsoeffekter

Kadmium är skadligt för miljön och kan hämma tillväxten hos växter genom nedsatt förmåga att bilda klorofyll (kloros) och orsaka reproduktionsstörningar hos landlevande djur och fåglar. 6 7 Även marklevande organismer och processer kan påverkas. 8

Icke-rökare exponeras framför allt för kadmium via livsmedel såsom potatis och spannmål. 9 Kadmium påverkar i första hand njurens funktion vilket kan leda till njursvikt. Andra effekter är benskörhet, ökad risk för frakturer men även cancer efter långvarig exponering. 10 11

Internationella överenskommelser och regleringar

Kadmium regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG), Vattendirektiv (2000/60/EG), Grundvattendirektiv (2006/118/EG), Dricksvattendirektiv (98/83/EG), Slamdirektiv (86/278/EEG) och Förordning om gränsvärden för livsmedel (EG 1881/2006). Gränsvärden för kadmium i dricksvatten finns även i Livsmedelsverkets föreskrift. 12 Förekomsten av kadmium i produkter regleras även av olika EU-direktiv och förordningar, såsom REACH. FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av kadmium.

 
------------------------------------

1 http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemiska-amnen/kadmium
2 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Batterier/Marka-produkter/
3 https://echa.europa.eu/documents/10162/3bfef8a3-8c97-4d85-ae0b-ac6827de49a9
4 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Kadmium/
5 http://www.kemi.se/global/rapporter/2011/rapport-1-11.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Kadmium&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a007c9c4c-b88f-48f7-bbdc-5e78eb262090&_t_ip=195.67.7.30&_t_hit.id=KemI_Web_Models_Media_SiteMediaData/_c143fe69-b53a-4fa9-ab8a-f4495755a778&_t_hit.pos=5
6Scheumammer, 1987. The chronic toxicity of aluminium, cadmium, mercury, and lead in birds: A review. Environmental Pollution. 46(4): 263-295.
7Neathery & Miller, 1975. Metabolism and Toxicity of Cadmium, Mercury, and Lead in Animals: A Review. Journal of Dairy Science. 58(12): 1767-1781.
8Friberg et al. 1974. Cadmium in the environment.
9 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/kadmium
10 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/980.pdf
11Friberg et al. 1974. Cadmium in the environment.
12 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/slvfs-2001-30-kons-2015-3-webb.pdf