Kvicksilver (Hg)

Hg, Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg

Namn PRTR

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

CAS nr

7439-97-6

Kemisk formel

Hg

Vid normal rumstemperatur är kvicksilver är flytande och silverfärgad. Med kvicksilver avses här både kvicksilver och dess föreningar såsom metylkvicksilver.


Användning

I Sverige har det varit förbjudet att använda kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor på den svenska marknaden sedan 2009.1 Vissa undantag finns för varor som omfattas av EU-regler såsom lågenergilampor, batterier och fordon. Tidsbegränsade undantag eller dispenser från det svenska förbudet kan ibland utfärdas, till exempel för mätinstrument, analyskemikalier och viss amalgamanvändning.

Källor och spridningsvägar

En stor del av utsläppen kommer från förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas).2 Kvicksilver finns även naturligt i vår miljö och sprids via vulkanutbrott eller skogsbränder. Andra utsläppskällor är krematorier, soptippar, deponier och industriutsläpp. Även slam från avloppsreningsverk bidrar till utsläpp. I Sverige idag kommer det mesta av kvicksilvret från atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransport.3 Utsläppen från svenska punktkällor till luft och vatten är ungefär lika stora.

Sedan 1990 har utsläppen av kvicksilver minskat kraftigt, både i Sverige och i EU och koncentrationen av kvicksilver i mossa följer den nedåtgående trenden i Europa.4 Trots att kvicksilver håller på att fasas ut går det fortfarande att spåra kvicksilver i mark, vatten och sediment. Det beror på att kvicksilver inte kan brytas ned i miljön. Kvicksilver binder mycket hårt till marken men en liten del av det som finns upplagrat når omgivande vattendrag och sjöar genom avrinning.5 6 7 8 På vägen kan en del av kvicksilvret omvandlas till metylkvicksilver som lätt tas upp av biota.

Miljö- och hälsoeffekter

Kvicksilver är mycket giftigt och utgör ett hot mot både människor och miljö. I områden med förhöjda kvicksilverhalter kan den mikrobiella aktiviteten i jorden hämmas, och därmed näringsomsättningen och markens produktionsförmåga.9 10 Kvicksilver sprids via näringskedjan från växter till djur och anrikas över tid. Metylkvicksilver bioackumuleras uppåt i näringskedjan och hos arter högst upp i näringskedjan kan reproduktionsförmågan påverkas och beteendestörningar uppstå.11

I Sverige exponeras människor framför allt av metylkvicksilver via intag av fisk. Människor exponeras dessutom för kvicksilverånga från tandamalgam.12 Metylkvicksilver kan ge skador på hjärnan, det centrala nervsystemet och öka risken för hjärtattacker. Foster och barn är särskilt känsliga.13

Internationella överenskommelser och regleringar

Kvicksilver regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Minamatakonventionen, samt av EU:s Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG), Vattendirektiv (2000/60/EG), Grundvattendirektiv (2006/118/EG), Dricksvattendirektiv (98/83/EG), Slamdirektiv (86/278/EEG) och Förordning om gränsvärden för livsmedel (EG 1881/2006). Gränsvärden för kvicksilver i dricksvatten finns även i Livsmedelsverkets föreskrift.14 Förekomsten av kvicksilver i produkter regleras även av olika EU-direktiv och förordningar, såsom REACH. FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av kvicksilver.

 

--------------------------------------------------------- 

1 http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/kvicksilver/mer-om-kvicksilver 
2 http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/kvicksilver/mer-om-kvicksilver
3 http://emep.int/publ/helcom/2016/Chapter5_mercury.pdf
4 http://www.ivl.se/download/18.76c6e08e1573302315f20e/1474381195136/C204.pdf
5 Ravichandran M. Interactions between mercury and dissolved organic matter—a review. Chemosphere. 2004;55:319–330.
6 Skyllberg U. Bloom, P. R., Qian, J., Lin, C-M. och Bleam, W.F. 2006. Complexation of mercury (II) in soil organic matter: EXAFS evidence for linear two-coordination with reduced sulfur groups. Environmental Science & Technology, 40:4174–4180.
7Hintelmann, H., Harris, R., Heyes, A., Hurley, J.P, Kelly, C.A, Krabbenhoft, D.P., Lindberg, S., Rudd, J.W.M., et al. Reactivity and mobility of new and old mercury deposition in a boreal forest ecosystem during the first year of the METAALICUS study. Environmental Science and Technology, 2002; 36:5034–5040.
8Lee, Y.H., Bishop, K.H. och Munthe, J. 2000. Do concepts about catchment cycling of methylmercury and mercury in boreal catchments stand the test of time? Six years of atmospheric inputs and runoff export at Svartberget, northern Sweden. Science of the Total Environment, 260:11–19.
9Bringmark, L. & Bringmark, E. 2001. Lowest effect levels of lead and mercury on decomposition of mor layer samples in a long-term experiment. Water Air Soil Pollution: Focus. 1: 425-437.
10Bringmark, L. & Bringmark, E. 2001. Soil Respiration in relation to small-scale patterns of lead and mercury in mor layers of southern Swedish forest sites. Water Air Soil Pollution: Focus. 1: 395-408.
11Driscoll, C. T., Han, Y-H., Chen, C. Y. Evers, D. C., Fallon Lambert, K., Holsen, T. M., Kamman, N. C. and Munson, R. K. Mercury Contamination in Forest and Freshwater Ecosystems in the Northeastern United States. BioScience, 57(1): 17-28
12 http://ki.se/imm/kvicksilver
13 Mergler, D., Anderson, H.A., Chan, L.H.M., Mahaffey, K.R., Murray, M., Sakamoto, M. and Stern, A.H. 2007. Methylmercury exposure and health effects in humans: a worldwide concern. Ambio 36, 3–11.
14 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/slvfs-2001-30-kons-2015-3-webb.pdf