Bly (Pb)

Pb, Bly och blyföreningar, som Pb

Namn PRTR

Bly och blyföreningar

CAS nr

7439-92-1

Kemisk formel

Pb

Bly är ett mjukt metalliskt grundämne med god ledningsförmåga. Med bly menas här både bly och dess föreningar.


Användning

Bly är ett väl känt ämne som har använts i tusentals år. Idag används bly framför allt till batterier inom fordonsindustrin. Bly används även i ackumulatorer, ammunition, glas, kablar, fiskesänken och nycklar och i mindre utsträckning i rostskyddsfärger.1 2 3 4                  

Källor och spridningsvägar

Bly finns naturligt i miljön i små mängder eller koncentrerat i sulfidrika malmer. Bly kan också spridas till miljön genom diffusa utsläpp och utsläpp från punktkällor. Kina är världens största producent av bly men bly utvinns även i Sverige som står för drygt 40 % av produktionen inom EU.5                 

De diffusa utsläppen av bly till luft har minskat stadigt sedan 1990, i synnerhet från transportsektorn tack vare en övergång till blyfri bensin.6 7 Sveriges utsläpp från punktkällor är förhållandevis små jämfört med många andra Europeiska länder och kommer i huvudsak från blyproduktion. En mindre mängd släpps ut till vatten i samband med bearbetning och framställning av pappersmassa.

Miljö- och hälsoeffekter

Bly är giftigt både för både människor och djur redan vid låga halter och bland havsörnar är blyförgiftning en vanlig dödsorsak.8 Bly i fisk är också ett välkänt miljöproblem. Mänsklig exponering av bly sker huvudsakligen genom intag av livsmedel och dricksvatten.9 Andra möjliga exponeringsvägar är inandning, damm, jord eller kontakt med produkter såsom ammunition.

Bly kan orsaka skador på nervsystemet påverka på njurarna och blodbildningen. Barn och foster är särskilt känsliga för blyexponering.10 11                   

Internationella överenskommelser och regleringar

Bly regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG), Vattendirektiv (2000/60/EG), Grundvattendirektiv (2006/118/EG), Dricksvattendirektiv (98/83/EG), Slamdirektiv (86/278/EEG) och Förordning om gränsvärden för livsmedel (EG 1881/2006). Gränsvärden för bly i dricksvatten finns även i Livsmedelsverkets föreskrift.12 Förekomsten av bly i produkter regleras även av olika EU-direktiv och förordningar, såsom REACH. FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av bly.


-------------------------------------------

1http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-amnesgrupper/Anvandning-av-bly-i-Sverige
2http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/
3http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/november/utvecklingen-pa-basmetaller-under-2014-och-2015/
4http://www.boliden.com/sv/verksamhet/produkter/bly/
5http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/november/utvecklingen-pa-basmetaller-under-2014-och-2015/
6http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Bly-till-luft/
7Storch et al., 2003. Four decades of gasoline lead emissions and control policies in Europe: a retrospective assessment. Science of the Total Environment, 311 (1-3): 151-176.
8http://www.havet.nu/dokument/Havet2010-havsorn.pdf
9Dallinger et al. 1987. Contaminated food and uptake of heavy metals by fish: a review and a proposal for further research. Oecologica, 73:91-98.
10Flora et al. 2012. Toxicity of lead: A review with recent updates. Interdiciplinary toxicology, 5(2): 47-58
11http://ki.se/imm/bly
12 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/slvfs-2001-30-kons-2015-3-webb.pdf