Koppar (Cu)

Cu, Koppar och kopparföreningar, som Cu

Namn PRTR

Koppar och kopparföreningar

CAS nr

7440-50-8

Kemisk formel

Cu

Koppar är en rödaktig metall med mycket bra ledningsförmåga. Med koppar menas här både koppar och dess föreningar.


Användning

Koppar har använts under en mycket lång tid inom en rad olika ämnesområden. Idag används koppar både som värmeledare och i olika elektriska apparater på grund av dess mycket goda ledningsförmåga. Koppar används också i dricksvattenledningar, som legeringsmedel och i båtbottenfärger som skydd mot påväxt av alger, havstulpaner och musslor.1 Koppar ingår även i bekämpningsmedel inom jordbruket och i träskyddsmedel.

Källor och spridningsvägar

Koppar finns naturligt i miljön bundet i olika mineraler, löst i vatten eller fastlagt i marken och sediment. Nära utsläppskällor kan förhöjda halter förekomma. I Sverige är transportsektorn den enskilt största källan till kopparutsläpp i luft.2 3 En stor mängd av dessa utsläpp kommer från bilarnas bromsbelägg. Avloppsreningsverk och pappers- och massaindustrin bidrar även de till utsläpp till vatten.

Miljö- och hälsoeffekter

Koppar är ett nödvändigt spårämne som behövs i små mängder hos både människor och djur. Allt för höga koncentrationer kan ge upphov till skador.4 Effekterna skiljer sig åt mellan olika organismgrupper och risken för skador beror bland annat på kopparns förekomstform och biotillgänglighet. Bland växter och djur är det framför allt akvatiska växter och bakterier som påverkas negativt av koppar. Koppar är också toxiskt för markens mikroorganismer och störa viktiga processer såsom nedbrytning. Högre organismer är vanligtvis mindre känsliga.5

Människor exponeras huvudsakligen genom intag av föda och dricksvatten. Högt intag av koppar kan orsaka illamående och kräkningar samt andra mag- och tarmrelaterade besvär såsom magsmärtor och diarré. I vissa fall kan även leverskador uppstå.6 7 Risken för negativa hälsoeffekter via intag av dricksvatten bedöms som låg.8

Internationella överenskommelser och regleringar

Koppar regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Dricksvattendirektiv (98/83/EG) och Slamdirektiv (86/278/EEG). Gränsvärden för koppar i dricksvatten finns även i Livsmedelsverkets föreskrift.9 FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av koppar.


------------------------------------------

1 http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/varor-och-kemiska-produkter/batbottenfarg
2 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Koppar-utslapp-till-luft/
3 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:15019/FULLTEXT01.pdf
4 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/koppar
5 http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b738e/1445515425544/B1349.pdf
6Araya, M., Olivares, M., Pizarro, F., Llanos, A., Figueroa, G., Uauy, R. 2004. Community-Based Randomized Double-Blind Study of Gastrointestinal Effects and Copper Exposure in Drinking Water. Environ Health Perspect 10:1068-1073.
7 http://ki.se/sites/default/files/mhr2005_0.pdf
8 Pettersson, R., Rasmussen, F., Oskarsson, A. 2003. Copper in drinking water: not a strong risk factor for diarrhea among young children. A population-based study from Sweden. Acta paediatr. 92:473-80.
9 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/slvfs-2001-30-kons-2015-3-webb.pdf