Krom (Cr)

Cr, Krom och kromföreningar, som Cr

Namn PRTR

Krom och kromföreningar

CAS nr

7440-47-3

Kemisk formel

Cr

Krom är ett metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Med krom menas här både krom och dess föreningar.


Användning

Krom har stor användning inom industrin och ingår i rostfritt stål för att öka korrosionsbeständigheten, men också till att ytbehandla andra metaller.1 Krom används även i pigment, färger och inom läderindustrin för att garva djurhudar.2

Källor och spridningsvägar

Krom finns naturligt i mark och vatten och sprids genom vittring, deposition eller avrinning. Nära utsläppskällor kan förhöjda halter förekomma. 3

De största utsläppen till vatten sker från avloppsreningsverk och i samband med pappersmassaframställning. Utsläppen till luft är väsentligt lägre, där metallindustrin står för de största utsläppen följt av pappersmassafabriker och sopförbränningsanläggningar. Totalt sett är de svenska utsläppen små jämfört med många andra Europeiska länder. 

Miljö- och hälsoeffekter

Krom anses vara ett nödvändigt mikronäringsämne hos människor och djur4 men allt för höga halter kan ge upphov till skador. Krom förekommer i olika former med varierande toxicitet. Ur hälsosynpunkt är sexvärt krom av störst betydelse och kan ge upphov till cancer, mutationer eller reproduktionsstörningar. Sexvärt krom kan också påverka huden och luftvägarna och orsaka problem som eksem, sårbildning och näsirritation.5

Internationella överenskommelser och regleringar

Krom regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Dricksvattendirektiv (98/83/EG) och Slamdirektiv (86/278/EEG). Gränsvärden för krom i dricksvatten finns även i Livsmedelsverkets föreskrift.6  FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av krom. 


----------------------------------

1 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4233/1/ah2000_21.pdf
2 http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemiska-amnen/krom
3Kotas & Stasicka, 2000. Chromium occurrence in the environment and methods of its speciation. Environmental Pollution, 107: 263-283.
4 Pechova & Pavlata, 2007. Chromium as an essential nutrient: a review. Veterinarni Medicina, 52(1): 1-18.
5 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4233/1/ah2000_21.pdf
6 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/slvfs-2001-30-kons-2015-3-webb.pdf