Nickel (Ni)

Ni, Nickel och nickelföreningar, som Ni

Namn PRTR

Nickel och nickelföreningar

CAS nr

7440-02-0

Kemisk formel

Ni

Nickel är en silvrig övergångsmetall med magnetiska egenskaper som är fast i rumstemperatur och som har mycket god korrosionsbeständighet. Med nickel menas här både nickel och dess föreningar.


Användning

På grund av dess höga motståndkraft mot rost används nickel framför allt som legeringsmedel.1  Största mängden nickel används för att framställa rostfritt stål, men också i medel för att skapa legeringar som tål högre temperaturer och som kan användas i jetmotorer, raketer eller gasturbiner. Andra användningsområden inkluderar uppladdningsbara batterier, katalysatorer, smycken och mynt. 2 3 4

Källor och spridningsvägar

Nickel finns naturligt i bergrund, mark och vatten. I marken förekommer nickel främst bundet till organiskt material. Nickel utvinns ur mineraler, och brytvärda malmer finns spritt över jordytan. Nickel kan även återanvändas genom att utvinna nickel ur metallskrot och uttjänta produkter.

De största utsläppen av nickel i Sverige sker till vatten från avloppsreningsverk och pappersmassaanläggningar. Utsläppen till luft är lägre och uppstår framför allt i samband med framställning av pappersmassa och produktion och behandling av metaller. Sverige står för en liten del av de Europeiska utsläppen. Nedfallet av långväga transporter är lågt. Mätningar i mossa visar att medelkoncentrationen av nickel har minskat sedan 1975.5

Miljö- och hälsoeffekter

Nickel behövs i små mängder för normal tillväxt och utveckling hos vissa växter och djur. För höga halter i mark är giftigt och kan påverka den mikrobiella aktiviteten och leda till försämrad grobarhet och produktion.6

Allmänheten exponeras via luftvägarna, livsmedelsintag och genom direktkontakt med föremål innehållande nickel. En vanlig reaktion på nickel är kontaktallergi och förekommer oftare hos kvinnor än män. Symptom på nickelallergi är utslag eller eksem. Hos särskilt utsatta arbetsgrupper kan långvarig exponering av nickel orsaka snuva, astma eller cancer i bihålor och lungor.7 8

Internationella överenskommelser och regleringar

Nickel regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Nickeldirektiv (2004/96/EG), Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG), Vattendirektiv (2000/60/EG), Dricksvattendirektiv (98/83/EG), Slamdirektiv (86/278/EEG) och Förordning om gränsvärden för livsmedel (EG 1881/2006). Gränsvärden för nickel i dricksvatten finns även i Livsmedelsverkets föreskrift 9. Förekomsten av nickel i produkter regleras även av olika EU-direktiv och förordningar, såsom REACH. FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av nickel.

 

 ---------------------------------------------------------

1 http://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=oorganiskanickelsalter
2 http://se.nickelmountain.se/wp-content/uploads/2014/01/SGU-Mineralmarknaden-Tema-Nickel-perpubl_2007-1.pdf
3 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/
4 https://www.lme.com/metals/non-ferrous/nickel/production-and-consumption/
5 http://www.ivl.se/download/18.76c6e08e1573302315f20e/1474381195136/C204.pdf
6 Ahmad, M. S. A. och Ashraf, M. 2011. Essential roles and hazardous effects of nickel in plants. Review Environmental Contamination and Toxicology.214: 125-167.
7 http://www.ammuppsala.se/nickel
8Estlander, T. Kanervo, L., Tupasela, O. Keskiner, H. och Jolank, R. 1993. Immediate and delayed allergy to nickel with contact urticaria, rhinitis, asthma and contact dermatitis. Clinical and experimental allergy, 23(4): 306-310.
9 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/slvfs-2001-30-kons-2015-3-webb.pdf