Zink (Zn)

Zn, Zink och zinkföreninger, som Zn

Namn PRTR

Zink och zinkföreningar

CAS nr

7440-66-6

Kemisk formel

Zn

Zink är en vanligt förekommande blåaktig eller ljusgrå metall som är fast vid rumstemperatur med goda korrosionsegenskaper. Med zink menas här både zink och dess föreningar.


Användning

Zinkbeläggningar används som korrosionsskydd för att motverka rost och förlänga livslängden på andra metaller genom galvanisering (förzinkning). Galvanisering står för mer än hälften av all förbrukning. Zink används också för att tillverka mässing och som råvara i metallindustrin.1 2 3

Källor och spridningsvägar

Zink finns naturligt i miljön i olika mineraler och i varierande halter. Kina är världens största zinkproducent följt av Peru. Zink utvinns även i Sverige.

Förbränning av biomassa för el- och värmeproduktion är i dag den enskilt största källan till zinkutsläpp till luft i Sverige. Däckslitage är också en betydande källa till zinkutsläpp till luften. De totala utsläppen av zink till luft har utsläppen minskat med cirka 40 % sedan 1990-talet.4 Motsvarande trend kan ses i sjöar, vattendrag och mossa.5 Massaindustrin står för de enskilt största utsläppen av zink till vatten, följt av mindre utsläpp från reningsverk.6 Diffusa utsläpp av zink till vatten kommer till stor del från transportsektorn. Sveriges utsläpp till både luft och vatten är förhållandevis små jämfört med andra Europeiska länder.

Miljö- och hälsoeffekter

Zink är ett näringsämne som behövs i små mängder för växter och djur, men allt för höga halter kan vara toxiska. Zink ingår i flera enzymer och behövs bland annat för ämnesomsättningen.7Zink är det näst vanligaste spårämnet i kroppen efter järn.8 Allmänheten exponeras för zink främst genom livsmedelsintag.

Allt för höga halter zink har visat sig vara skadlig för vattenlevande organismer och kan orsaka beteende- och reproduktionsstörningar.9 Vid svetsning av galvaniserat stål bildas en rök som kan orsaka metallröksfeber och problem med frossa, feber och illamående.10

Internationella överenskommelser och regleringar

Zink regleras bland annat av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Slamdirektiv (86/278/EEG). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av zink.


---------------------------------------------

1 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/zinc/
2 https://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/zinc/production-and-consumption/
3 http://www.ammuppsala.se/zink
4 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Zink-utslapp-till-luft/
5 http://www.ivl.se/download/18.76c6e08e1573302315f20e/1474381195136/C204.pdf
6 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Zink-utslapp-till-vatten-fran-industrianlaggningar-/
7 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink
8McCance, R. A. & Widdowson, E. M.. 1942 The absorption and excretion of zinc. Biochem. J. 36:692-696.
9Lefcort, H.; Meguire, R. A.; Wilson, L. H.; Ettinger, W. F. Arch. 1998. Heavy metals alter the survival, growth, metamorphosis, and antipredatory behavior of Columbia spotted frog (Rana luteiventris) tadpoles. Archives of Environmental Contamination and Toxicology.35: 447-456.
10 http://www.ammuppsala.se/zink