Perfluorkolväten (PFC)

PFC, Perfluorkolväten

Namn PRTR

Perfluorkolväten (PFC)

CAS nr

-

Molekylformel

-

Perfluorkolväten (PFC) räknas till gruppen f-gaser och de har en betydande växthuseffekt. För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter1.

Användning

PFC används i elektronisk industri vid produktion av halvledare2. PFC-gaser har tidigare används som ljudisoleringsgas i fönster.

Källor och spridningsvägar

PFC-gaserna förekommer inte naturligt i atmosfären utan framställs på industriell väg. Den viktigaste spridningsvägen är via utsläpp till luft från industriella processer. I Sverige rapporteras utsläpp från större verksamheter inom branschen produktion och behandling av metaller (primärt aluminiumtillverkning).

Miljö- och hälsoeffekter

PFC är starka växthusgaser som bidrar till att förstärka växthuseffekten3. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs4 5. Vissa PFC kan även ge upphov till skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer6.

Hälsoeffekter varierar något mellan olika perfluorkolväten. Vissa PFC kan orsaka skador på lever och njurar7, medan andra kan irritera huden och orsaka allvarlig ögonirritation8 9.

Internationella överenskommelser och regleringar

Perfluorkolväten regleras av FN:s Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s MMR-förordning (525/2013/EU), ETS-direktiv (2003/87/EU) och F-gas-förordning (517/2014/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av perfluorkolväten.

------------------------------------------

1 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-utslapp-fran-sveriges-export
2 https://www.eusemiconductors.eu/esia/public-policy/sustainability-esh/pfc-gases
3 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/darfor-blir-det-varmare/
4 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
5 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
6 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/15102
7 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/76358
8 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/96171
9 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/15102