Svavelhexafluorid (SF6)

SF6, Svavelhexafluorid

Namn PRTR

Svavelhexafluorid (SF6)

CAS nr

2551-62-4

Molekylformel

SF6

Svavelhexafluorid, SF6 är en färglös, luktfri gas som räknas till gruppen f-gaser och de har en betydande växthuseffekt1. För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter2. Medeluppehållstiden för SF6 i atmosfären är mycket lång, uppskattningsvis 3 200 år3.

Användning

Svavelhexafluorid är en industriellt framställd gas vars främsta användningsområde är som isolations- och brytmedium inom elektronisk industri. Gasen används t.ex. i högspänningsställverk4. Svavelhexafluorid används också som skyddsgas vid magnesiumgjutning5. Andra användningsområden är som test- och kalibreringsgas, syntesgas och för laboratoriebruk6  7.

Svavelhexafluorid användes tidigare som ljudisoleringsgas i fönster och som stötdämpande gas i sportskor.

Källor och spridningsvägar

Svavelhexafluorid förekommer inte naturligt i miljön. Den viktigaste spridningsvägen är via luften. Emissioner förekommer från anläggningar inom magnesiumproduktion8.

Miljö- och hälsoeffekter

Svavelhexafluorid är en stark växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten9. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs10 11.

Exponering för höga koncentrationer av svavelhexafluorid kan orsaka kvävning då svavelhexafluorid tränger undan luften 12. Kraftig exponering av svavelhexafluorid kan ge upphov till yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående, andnöd och medvetandepåverkan 13.

Internationella överenskommelser och regleringar

Svavelhexafluorid regleras av FN:s Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s MMR-förordning (525/2013/EU), ETS-direktiv (2003/87/EU) och F-gas-förordning (517/2014/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av svavelhexafluorid.----------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=517&q=Svavelhexafluorid&p=1 
2 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-utslapp-fran-sveriges-export 
3 http://www.airclim.se/v%C3%A4xthusgaserna
4 https://www.abb-conversations.com/se/2016/02/sf6-en-gas-med-unika-egenskaper/
5 https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/10116.php
6 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=517&q=Svavelhexafluorid&p=1
7 https://www.aga.se/internet.lg.lg.swe/sv/images/Svavelhexafluorid_SE586_253498.pdf?v=1.0
8 https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/10116.php
9 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/darfor-blir-det-varmare/
10 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
11 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
12 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=517&q=svavelhexafluorid&p=1
13 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=517&q=svavelhexafluorid&p=1