Cyanväte (HCN)

HCN, Cyanväte (Vätecyanid)

Namn PRTR

Cyanväte (HCN)

CAS nr

74-90-8

Molekylformel

HCN

Cyanväte är en färglös gas eller vätska (kokpunkt 26°C) som doftar bittermandel.


Användning

Vätecyanid framställs industriellt men är även en biprodukt vid vissa förbränningsprocesser (koksugnar och annan förbränning).

Ämnet används vid produktion av syntetfibrer, plaster, pesticider och färgämnen samt i kemisk syntes1. Cyanväte används också som bekämpningsmedel mot insekter, leddjur och mindre ryggradsdjur, samt i råttgift2.

Cyanväte är en omvandlingsprodukt av cyanogena glykosider – toxiner som finns i bland annat växter varav vissa är livsmedel, till exempel kassava, aprikoskärnor och linfrö3.

Källor och spridningsvägar

Cyanväte bildas när material som innehåller kväve brinner, till exempel nylon, ull, gummi och polyuretan4 . Ämnet finns också i bland annat tobaksrök.

Den viktigaste spridningsvägen är via luft och större punktkällor till cyanväte i miljön är bland annat utsläpp från metallindustrin och från olika förbränningsprocesser.

Miljö- och hälsoeffekter

Cyanväte är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan ge både akuta effekter och långtidseffekter5.

Även för människor är cyanväte mycket giftigt. Förtäring, hudkontakt eller inandning kan vara dödligt eller ge upphov till mycket allvarlig förgiftning6. Cyanväteförgiftning kan ge upphov till kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan7.

Internationella överenskommelser och regleringar

Cyanväte regleras EU:s Vattendirektiv (2000/60/EC). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av cyanväte.

----------------------------------------

1 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=249
2 https://rib.msb.se/Portal/template/pages/Kemi/Substance.aspx?id=2422
3 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/cyanogena-glykosider-och-vatecyanid
4 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/17521.pdf
5 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/131393
6 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/131393
7 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=2422&q=cyanv%c3%a4te&p=1