Haloner

Haloner, Haloner

Namn PRTR

Haloner

CAS nr

-

Molekylformel

-

Halon är ett samlingsnamn för en typ av kolväte som utöver kol består av väte, klor, flor, brom och/eller jod1. Dessa ämnen förångas lätt och är mycket stabila.


Användning

Haloner har huvudsakligen använts i brandsläckare och i vissa tillämpningar som köldmedium2. Innan man upptäckte de negativa miljöaspekterna var halon ett av de dominerande gasformiga släckmedlen på marknaden3.

Användningen av haloner är i Sverige starkt reglerat eftersom dessa ämnen har negativ påverkan på ozonlagret i stratosfären. I Sverige är halon-släckare endast tillåtna i flygplan, helikoptrar, u-båtar, stridsfordon och stridsledningscentraler som finns i fartyg eller under jord4.

Källor och spridningsvägar

Då användningen av haloner är starkt reglerad är utsläppskällorna få. Diffusa emissioner kan eventuellt förekomma från gamla anläggningar där haloner finns som köldmedium och från den begränsade användningen i brandsläckare5.

Miljö- och hälsoeffekter

Haloner är en bred grupp ämnen med varierande miljö- och hälsoeffekter. Generellt sett bidrar haloner till att bryta ner ozonet i stratosfären. Ett tunnare ozonlager bidrar till ökad strålning på jorden. Vissa haloner är även giftiga för vattenlevande organismer6.

Vissa haloner misstänks orsaka cancer eller genetiska defekter7, medan andra kan irritera huden och kan orsaka allvarlig ögonirritation8.

Internationella överenskommelser och regleringar

Haloner regleras av FN:s Montrealprotokoll, samt EU:s Lösningsmedelsdirektiv (1999/13/EG) och Förordning om ozonnedbrytande ämnen (EG 1005/2009). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av haloner.

---------------------------------------------

1 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandslackare/ 
2 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/Ozonnedbrytande-amnen/Amnen-som-bryter-ner-ozonskiktet/
[ 
3 https://www.gbgbrandservice.se/produkter/slackmedel/halon-hfc/
4 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandslackare/
5 http://prtr.ec.europa.eu/#/pollutantinfo
6 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/107203
7 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/107203
8 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/97971