Kolmonoxid (CO)

CO (kolmonoxid), Kolmonoxid (Koloxid)

Namn PRTR

Kolmonoxid (CO)

CAS nr

630-08-0

Molekylformel

CO


Kolmonoxid är en färglös, luktfri giftig gas som
är mycket brandfarlig och kan bilda explosiva blandningar med luft1 2 3 4.

Användning

Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning och gasen kan återvinnas och återanvändas som bränsle. I kemiindustrin används kolmonoxid vid tillverkning av en rad olika kemikalier som syror, estrar och alkoholer5. Kolmonoxid är ett effektivt reduceringsmedel som används i metallindustrin vid framställning av råjärn6. Konsumenttillgängliga produkter innehåller inte kolmonoxid, men däremot kan kolmonoxid bildas vid användning eller drift av produkter. Exempel på sådana produkter är fordon, tobak, motorsågar, gräsklippare, kol- och vedeldade grillar7.

Källor och spridningsvägar

Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning av kolbaserade bränslen.8 Kolmonoxid tillförs atmosfären genom naturliga och antropogena källor. Exempel på naturliga källor är naturgas, vulkanisk aktivitet, skogsbränder och blixtoväder9 10. Största andelen av Sveriges antropogena kolmonoxidutsläpp kommer från transporter, arbetsmaskiner och uppvärmning av bostäder, lokaler och fastigheter 11. De stora punktkällorna som bidrar mest till de nationella utsläppen är metall- och pappers- och massaindustrin12.

Miljö- och hälsoeffekter

Kolmonoxid absorberas i människors och djurs lungor och binds starkt till blodets hemoglobin och därmed hämmas kroppens syreupptag13 14. Huvudvärk, yrsel, trötthet, omtöckning, illamående, kräkningar, medvetslöshet kan vara symptom på att man har drabbats av kolmonoxidförgiftning15. Höga koncentrationer kolmonoxid i utomhusluften kan leda till att personer med hjärtbesvär får kärlkrampssymtom16.

Internationella överenskommelser och regleringar

Kolmonoxid regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EC) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av kolmonoxid.

 

-----------------------------------------

1 http://www.norskeutslipp.no/en/Components/Emission/Carbon-monoxide/?ComponentType=utslipp&ComponentPageID=77 
2 http://prtr.ec.europa.eu/#/pollutantinfo
3 http://www.aga.se/internet.lg.lg.swe/sv/images/Kolmonoxid_SE586_248696.pdf?v=1.0
4 https://www.britannica.com/science/carbon-monoxide
5 http://www.linde-gas.com/en/products_and_supply/packaged_chemicals/product_range/carbon_monoxide.html
6 https://www.britannica.com/science/carbon-monoxide
7 http://www.npi.gov.au/resource/carbon-monoxide-0
8 http://www.npi.gov.au/resource/carbon-monoxide-0
9 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kolmonoxid
10 http://www.npi.gov.au/resource/carbon-monoxide-0
11 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kolmonoxid-utslapp-till-luft/
12 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kolmonoxid-utslapp-till-luft/
13 http://www.npi.gov.au/resource/carbon-monoxide-0
14 http://www.smhi.se/reflab/om-luftfororeningar/luftfororeningar/kolmonoxid-1.19669
15 https://giftinformation.se/kemikalieregister/kolmonoxid-koloxid/
16 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Kolmonoxid/