Flyktiga organiska ämnen (NMVOC)

NMVOC, Flyktiga organiska ämnen, exklusive metan

Namn PRTR

Flyktiga organiska ämnen utom metan (NMVOC)

CAS nr

-

Molekylformel

-

Flyktiga organiska ämnen utom metan eller NMVOC (Non Methane Volatile Organic Compounds) är samlingsnamnet för ett stort antal gasformiga organiska föreningar, exklusive ämnet metan, som vid 293,15° K har ett ångtryck på 0,01 kPa eller mer1. Gruppen omfattar bland annat alkoholer, aldehyder och alkaner2 och exempel på ämnen som tillhör gruppen är bensen, xylen, propan och butan3.

Användning

NMVOC används som lösningsmedel både inom industrin och av konsumenter. Exempel på användningsområden är diverse beläggning (till exempel lackering, målning, rostskyddsbehandling, limning etc.), avfettning, tillverkning av kemikalieprodukter (till exempel gummi, textil, läder, lim, färg), tryckning och annan produktanvändning (till exempel tänd- och kylarvätska) 4.

Källor och spridningsvägar

NMVOC avgår till luft vid ofullständig förbränning och genom avdunstning5 6. Historiskt sett har transportsektorn stått för en betydande del av de nationella utsläppen av NMVOC, men till följd av effektiva åtgärder (t.ex. införandet av katalysatorer) har utsläppen från denna sektor minskat markant. Idag är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning istället den dominerande källan7. De stora punktkällorna som bidrar mest till de nationella utsläppen är raffinaderier och massaindustrin8. NMVOC tillförs även atmosfären naturligt, till exempel i form av terpener från växtriket (till exempel barrträd)9.

Miljö- och hälsoeffekter

Flyktiga organiska föreningar deltar, tillsammans med kväveoxid och solljus, i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna10.

Utsläpp av NMVOC kan ha skadliga effekter på människors hälsa. Forskning har visat att endast ett fåtal ämnen som ingår i ämnesgruppen NMVOC är ansvariga för nästan alla skadliga effekter (från denna ämnesgrupp) på människors hälsa11. Människor exponeras till exempel för bensen via inandningsluften12. Epidemiologiska undersökningar avseende yrkesexponering har visat att kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi13. I dagsläget det finns ingen rekommenderad säker exponeringsnivå14 15.

Internationella överenskommelser och regleringar

NMVOC regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av NMVOC.

 

--------------------------------------------

1 http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068885/FULLTEXT01.pdf
2 http://www.norskeutslipp.no/en/Components/Emission/Non-methane-volatile-organic/?ComponentType=utslipp&ComponentPageID=3713 https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/resources/glossary/nmvocs
4 http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068885/FULLTEXT01.pdf
5 http://envs.au.dk/en/knowledge/air/emissions/air-pollutants/nmvoc/
6 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Flyktiga-organiska-amnen-utslapp-till-luft/
7 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Flyktiga-organiska-amnen-utslapp-till-luft/
8 https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/
9 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/91-620-4969-0.pdf?pid=2789
10 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=104&pl=1
11 http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/369na5_en.pdf
12 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf?ua=1
13 http://ki.se/imm/bensen
14 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Kolvaten/
15 http://www.who.int/ipcs/features/benzene.pdf