Väteklorfluorkolföreningar (HCFC)

HCFC, Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade

Namn PRTR:

Väteklorfluorkolföreningar (HCFC)

CAS nr:

-

Molekylformel:

-

Väteklorfluorkolföreningar (HCFC) är även kända under handelsnamnet freoner1. Dessa ämnen förångas lätt och är mycket stabila.


Användning

HCFC har bl.a. använts i isoleringsmaterial och som köldmedium. HCFC användes som ersättning för CFC i isoleringsmaterial under perioden 1991-1996 och förbjöds helt i isoleringsmaterial 1997 och för nyinstallation som köldmedium 19982.

I dag får HCFC endast användas som köldmedium vid service och underhåll av befintliga kyl-, frys- och andra klimatanläggningar. Från och med 2015 är det förbjudet att använda HCFC som köldmedium i befintliga anläggningar med undantag för små aggregat med köldmediefyllning med högst 3 kg som var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk3.

Källor och spridningsvägar

Utsläppen sker till luft och uppstår idag främst som läckage från varor och produkter där väteklorfluorkolföreningar användes som köldmedier eller i isoleringsmaterial4.

Miljö- och hälsoeffekter

De gasformiga väteklorfluorkolföreningar har en ozonuttunnande effekt. Ett tunnare ozonlager bidrar till ökad strålning på jorden. Vissa HCFC är även giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Hälsoeffekterna varierar något mellan olika HCFC. Vissa HCFC kan irritera huden och kan orsaka allvarlig ögonirritation5, medan andra misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet6.

Internationella överenskommelser och regleringar

Väteklorfluorkolföreningar regleras av FN:s Montrealprotokoll, samt EU:s Lösningsmedelsdirektiv (1999/13/EG) och Förordning om ozonnedbrytande ämnen (EG 1005/2009). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av väteklorfluorkolföreningar.--------------------------------------------

1 http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-amnesgrupper/CFC-HCFC-och-HFC-freoner/
2 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/Ozonnedbrytande-amnen/Om-CFC/
3 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/Ozonnedbrytande-amnen/Amnen-som-bryter-ner-ozonskiktet/4 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/Ozonnedbrytande-amnen/Om-CFC/
5 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/79261
6 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/54888