Koldioxid (CO2)

CO2 totalt, Koldioxid

Namn PRTR

Koldioxid (CO2)

CAS nr

124-38-9

Molekylformel

CO2

Koldioxid är en färglös gas vid rumstemperatur, med en svag, skarp lukt1. Koldioxid förekommer naturligt i atmosfären och ingår i naturens kretslopp. Koldioxid är en växthusgas. För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter2.


Användning

Koldioxid som ren gas har flera användningsområden. Gasen används för frysning eller kylning av livsmedel. Koldioxid används också i brandsläckare, dess egenskaper gör att elden släcks genom kylning och genom att luften utestängs. Ett annat användningsområde är kolsyresättning av t.ex. läsk. Koldioxid används också inom medicinen vid titthålskirurgi. Koldioxid kan även tillsättas syrgas för att stimulera andningen, så att patienterna andas djupare3. Koldioxid används som skyddsgas vid svetsning, oftast blandad med andra gaser.

Industriell koldioxid produceras genom att koldioxid som släpps ut vid förbränning, jäsning och ammoniaktillverkning renas4.

Källor och spridningsvägar

Koldioxid förekommer naturligt i atmosfären och är nödvändig i fotosyntesen. Utsläpp från antropogena källor bidrar dock till stigande koldioxidhalterna i atmosfären så att det naturliga kretsloppet påverkas. De globala halterna ligger på ca 400 ppm (2015) och fortsätter att öka för varje år5. De viktigaste antropogena utsläppskällorna av koldioxid är förbränning av fossila bränslen, cementproduktion och andra industriella processer. Förändringar i markanvändning (huvudsakligen avskogning) bidrar också till koldioxidutsläppen6 7. I Sverige härrör de största utsläppen av koldioxid till luft från större punktkällor inom energisektorn samt framställning och bearbetning av papper och trä. Övriga viktiga källor är transporter.

Miljö- och hälsoeffekter

Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten8. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs9 10. Koldioxid bidrar även till försurning av mark och vatten. Försurning skadar växt och djurlivet, både på land och i vatten11. När marken försuras utlakas viktiga näringsämnen, vilket på sikt innebära minskad tillväxt i våra skogar. Dessutom frigörs metaller, som kan skada såväl nedbrytarna i marken som fåglar och däggdjur högre upp i näringskedjorna, inklusive människan12.

Exponering för höga koncentrationer av koldioxid kan orsaka syrebrist13.

Internationella överenskommelser och regleringar

Koldioxid regleras av FN:s Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s MMR-förordning (525/2013/EU) och ETS-direktiv (2003/87/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av koldioxid.

 

------------------------------------------------

1 https://www.aga.se/sv/products_ren/gas_school/properties_carbon_dioxide/index.html
2 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-utslapp-fran-sveriges-export
3 https://www.aga.se/sv/products_ren/gas_school/solutions_carbon_dioxide/index.html
4 https://www.aga.se/sv/products_ren/gas_school/properties_carbon_dioxide/index.html
5 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-okar-snabbare-i-atmosfaren-1.77799
6 https://www.airclim.se/v%C3%A4xthusgaserna
7 https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_wholereport.pdf
8 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/darfor-blir-det-varmare/
9 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
10 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
11 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
12 https://www.airclim.se/f%C3%B6rsurning-och-%C3%B6verg%C3%B6dning#effects
13 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=522&q=koldioxid&p=1