Ammoniak (NH3)

NH3, Ammoniak

Namn PRTR

Ammoniak (NH3)

CAS nr

7664-41-7

Molekylformel

NH3

Vid normal rumstemperatur är ammoniak en färglös gas med en starkt stickande lukt1. När ammoniak reagerar med vatten bildas ammoniumjoner (NH4+) och hydroxidjoner (OH-).


Användning

Ammoniak används inom industrin vid tillverkning av konstgödsel, salpetersyra, aminer, målarfärg, fibrer, plast, nylon och sprängämnen. Ammoniak används även vid rökgasrening för reduktion av kväveoxider och som kylmedium i kylanläggningar2. Ammoniak är konsumenttillgängligt via användning av t.ex. konstgödselmedel och alkaliska rengöringsmedel (t.ex. fönsterputs och golvrengöringsmedel).

Källor och spridningsvägar

Ammoniak framställs både industriellt och bildas naturligt vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material. Gödselhantering inom jordbruket är den enskilt största källan till ammoniakutsläpp i Sverige 3. Ammoniak avgår till luft, varvid det omvandlas till ammonium (NH +) och deponeras till mark, vatten och vegetation 4. Omvandlingen från ammoniak till ammonium kan ske både före och efter deposition 5.

Miljö- och hälsoeffekter

Deposition av ammoniak leder till försurning och övergödning av mark och vatten 6. Försurning skadar växt och djurlivet, både på land och i vatten 7. När marken försuras utlakas viktiga näringsämnen, vilket på sikt innebära minskad tillväxt i våra skogar. Dessutom frigörs metaller, som kan skada såväl nedbrytarna i marken liksom fåglar och däggdjur högre upp i näringskedjorna, inklusive människan 8. Övergödning innebär ett överskott av näringsämnen (t.ex. kväve) i mark eller vatten 9. Detta tillstånd hotar den biologiska mångfalden genom att de arter som trivs i en näringsrik miljö riskerar att konkurrera ut de arter som är anpassade till en mer näringsfattig miljö 10.

I koncentrerad lösning är ammoniak starkt frätande. Ammoniakgas orsakar kraftig irritation på ögon och slemhinnor. Vid inandning av ammoniakgas i hög koncentration finns risk för andningsbesvär och lungskada 11.

Internationella överenskommelser och regleringar

Ammoniak regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av ammoniak.

 

----------------------------------------

1 https://prtr.unece.org/
2 https://www.yara.se/miljoframjande-losningar-och-kemikalier/process-kemikalier/ammoniak/ 
3 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/luft/utslapp/ammoniak-utslapp-luft/
4 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
5 https://www.naturvardsverket.se/contentassets/34e231a6ea91468ba0168816d8e3abd1/belastning-och-paverkan-fran-dagvatten-smed-underlagsrapport.pdf
6 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/luft/utslapp/utslapp-av-kvaveoxider-till-luft/
7 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
8 https://www.airclim.se/f%C3%B6rsurning-och-%C3%B6verg%C3%B6dning#effects
9 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
10 https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/
11 https://giftinformation.se/kemikalieregister/ammoniak/