Ammonium, som N (NH4-N)

NH4-N, Ammonium, som N

Namn PRTR

-

CAS nr

-

Molekylformel 
 
NH4+

 Ammonium är en färglös, positivt laddad jon till ammoniak. Ammonium är en svag syra.1


Användning

Ammoniumföreningar framställs oftast genom direkt reaktion mellan löst eller gasformig ammoniak och en syra. Dess huvudsakliga användningsområde är som konstgödselmedel, sprängämnen, bakpulver och brandskyddsmedel i textilier.2

Källor och spridningsvägar

Ammoniak avgår till luft, varvid det omvandlas till ammonium (NH4+) och deponeras till mark, vatten och vegetation.3 Omvandlingen från ammoniak till ammonium kan ske både före och efter deposition.4 Av de stora punktkällorna i Sverige bidrar avloppsreningsverk med de enskilt största utsläppen av ammonium till vatten.

Miljö- och hälsoeffekter

Deposition av kväveföreningar leder till försurning och övergödning av mark och vatten.5 Försurning skadar växt och djurlivet, både på land och i vatten.6 När marken försuras utlakas viktiga näringsämnen, vilket på sikt innebär en minskad tillväxt i våra skogar. Dessutom frigörs metaller som kan skada såväl nedbrytarna i marken liksom fåglar och däggdjur högre upp i näringskedjorna, inklusive människan.7 Övergödning innebär att det finns ett överskott av näringsämnen (t.ex. kväve) i mark eller vatten.8 Detta tillstånd hotar den biologiska mångfalden genom att de arter som trivs i en näringsrik miljö riskerar att konkurrera ut de arter som är anpassade till en mer näringsfattig miljö.9

I dricksvatten kan en förhöjd ammoniumhalt innebära risk för nitritbildning. Om vattnet innehåller mer än 50 mg/l nitrit bör det inte ges till barn under 1 års ålder då det försämrar syreupptagningsförmågan i blodet.10

Internationella överenskommelser och regleringar

Ammonium regleras av EU:s Grundvattendirektiv (2006/118/EU).

 

____________________________

1 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ammoniumföreningar
2
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ammoniumföreningar

3
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016

4
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/34e231a6ea91468ba0168816d8e3abd1/belastning-och-paverkan-fran-dagvatten-smed-underlagsrapport.pdf

5
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/luft/utslapp/utslapp-av-kvaveoxider-till-luft/

6 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
7
http://www.airclim.se/f%C3%B6rsurning-och-%C3%B6verg%C3%B6dning#effects

8
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016

9
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/
10 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/mat-dryck/dricksvatten/kemiska-parametrar-i-bilaga-2.pdf