Fluor

F2,oorg-HF, Fluor och oorganiska fluorföreningar, som HF

Namn PRTR

Fluor och oorganiska fluorföreningar

CAS nr

7782-41-4 (F2)

Molekylformel

F2

Fluor är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Fluorgas (F2) är en gul-grön, giftig, oxiderande och frätande gas1. Fluor är mycket reaktiv och förekommer därför inte fritt i naturen, utan är alltid kemiskt bundet, vanligen som fluorid.


Användning

Fluorgas används industriellt och professionellt, till exempel som kalibrerings- eller testgas, vid laboratoriebruk och vid kemisk reaktion/syntes. Gasen används också för tillverkning av elektroniska/fotogalvaniska komponenter2.

Fluorvätesyra som är en vattenlösning av väteflorid (HF) används för att etsa glas i glödlampor och andra produkter. Fluorvätesyra används också vid betning, en process för borttagande av bland annat järnoxid från varmbearbetat stål3.

Vissa oorganiska fluorföreningar, till exempel natriumfluorid, används i tandkräm och fluorsköljningar för att förhindra karies.

Källor och spridningsvägar

De största punktkällorna i Sverige av fluor och dess oorganiska föreningar är utsläpp till luft från anläggningar inom metallindustrin.

Miljö- och hälsoeffekter

Fluor och oorganiska fluorföreningar är ofta mycket giftiga. Miljö- och hälsoeffekter varierar något mellan olika oorganiska fluorföreningar. Generellt sett är fluor och oorganiska fluorföreningar korrosiva och kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon4 5. Fluorgas är mycket giftigt och kan vara dödligt vid inandning6. Förtäring, hudkontakt eller inandning av vätefluorid kan vara dödligt eller ge upphov till mycket allvarlig förgiftning7.

Internationella överenskommelser och regleringar

Fluor och oorganiska fluorföreningar regleras av FN:s Klimatkonvention (UNFCCC), samt EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av fluor och oorganiska fluorföreningar.

______________________________

1 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=387&q=7782-41-4+&p=1
2 http://www.aga.se/internet.lg.lg.swe/sv/images/fluor586_121929.pdf
3 http://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/stal-stalind/stalet-och-miljon.pdf
4 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/131142
5 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/12642
6 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/131142
7 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/12642