Klor

Cl2,oorg-HCl, Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl

Namn PRTR:

Klor och oorganiska klorföreningar

CAS nr:

7782-50-5 (klor)

Molekylformel:

Cl2 (klor)

Klor är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. I rumstemperatur är klor en giftig, oxiderande och frätande gas. Gasen har en gul-grön färg, en skarp kvävande doft och är tyngre än luft12.


Användning

Klor utvinns ur natriumkloridsalt (NaCl) genom elektrolys. Klorgas används i produktionen av vinylkloridmonomerer (VCM) som i sin tur ingår i polyvinylklorid (PVC)3. Klor används också i den kemiska industrin, i huvudsak vid tillverkningen av organiska kemikalier och saltsyra.

Klorgas och vattenånga bildar tillsammans giftig och frätande väteklorid, HCl. Vattenlösning av väteklorid (saltsyra) används bland annat vid metallbearbetning, vattenrening och för pH-justering4.

Klor används också som desinfektionsmedel, bland annat som bakteriedödande medel i dricksvatten (natriumhypoklorit) och simbassänger (kalciumhypoklorit)5. Klor används också som konserveringsmedel6.

Ett tidigare vanligt användningsområde för klorgas var som blekningskemikalie för kemisk massa och textilier. Inom pappersmassaproduktionen används numera bland annat blekning med klordioxid (ECF-Elementary Chlorine Free) som är en mer miljövänlig metod7.

Källor och spridningsvägar

Rent klor förekommer i naturen som klorgas (Cl2). Den viktigaste spridningsvägen av klor och oorganiska klorföreningar (som HCl) är via luften. De största utsläppskällorna i Sverige idag är verksamheter inom metallindustrin, pappers- och massaindustrin, mineralindustrin samt energisektorn.

Miljö- och hälsoeffekter

Miljö- och hälsoeffekter varierar något mellan olika oorganiska klorföreningar. Klorgas är mycket giftigt för vattenlevande organismer8.

För människor är klorgas giftigt vid inandning och kan orsaka irritation i luftvägarna9. Klorgas irriterar även huden och kan orsaka allvarlig ögonirritation. Väteklorid är giftigt vid inandning och kan ge upphov till allvarliga frätskador på hud och ögon10.

Internationella överenskommelser och regleringar

Klor och oorganiska klorföreningar regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av klor och oorganiska klorföreningar.

  
--------------------------------------