Klorfluorföreningar (CFC)

CFC, Klorfluorkarboner, fullständigt halogenerade

Namn PRTR:

Klorfluorkolföreningar (CFC)

CAS nr:

-

Molekylformel:

-


Klorfluorkolföreningar (CFC) är en samling halogenkolväten med kort kolkedja. CFC är även känt med handelsnamnet freon
1. Dessa ämnen förångas lätt och är mycket stabila.


Användning

Användning av CFC har varit förbjudet sedan mitten av 1990-talet2. Tidigare har CFC använts i sprayförpackningar, dels som lösningsmedel och dels som drivgas. CFC har även använts som köldmedium i kyl-, frys- och andra klimatanläggningar, samt i kylskåp3. Under 1960-1990 användes CFC som blåsmedel vid tillverkning av isolermaterial, exempelvis till fjärrvärmerör, varmvattenberedare, markskivor och väggar. De två vanligaste isolermaterialen med CFC är PUR (polyuretan) och XPS (extruderad polystyren)4.

Källor och spridningsvägar

I dagsläget är isolermaterial den största källan till utsläpp av CFC5. Utsläpp av CFC från isolermaterial sker både vid felaktigt omhändertagande av CFC-haltigt byggmaterial vid rivning samt via passivt läckage av CFC från isolermaterial. Utsläpp av CFC sker även från varor och produkter där CFC använts som köldmedier.

Miljö- och hälsoeffekter

De gasformiga klorfluorkolföreningar har en kraftigt ozonuttunnande effekt. Ett tunnare ozonlager bidrar till ökad strålning på jorden6. Klorfluorkolföreningar är även mycket kraftfulla växthusgaser som bidrar till att förstärka växthuseffekten. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs7. Vissa klorfluorkolföreningar kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer8 9.

Hälsoeffekterna varierar något mellan olika klorfluorkolföreningar. Vissa klorfluorkolföreningar kan vara skadliga vid hudkontakt10 eller orsaka allvarlig ögonirritation11.

Internationella överenskommelser och regleringar

Klorfluorkolföreningar regleras av FN:s Montrealprotokoll och Klimatkonventionen (UNFCCC), samt EU:s Lösningsmedelsdirektiv (1999/13/EG) och Förordning om ozonnedbrytande ämnen (EG 1005/2009). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av klorfluorkolföreningar.---------------------------------------------

1 http://www3.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-amnesgrupper/CFC-HCFC-och-HFC-freoner/
2 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/Ozonnedbrytande-amnen/Om-CFC/
3 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/Ozonnedbrytande-amnen/Om-CFC/
4 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8757-9.pdf?pid=17366
5 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/Ozonnedbrytande-amnen/Om-CFC/
6 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/
7 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
8 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/92252
9 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/97691
10 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/93970
11 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/97691