Svaveldioxid (SO2)

SO2, Svaveldioxid

Namn PRTR

Svaveloxider (SOX/SO2)

CAS nr

7446-09-5 (SO2)

Molekylformel

SOX /SO2

Svaveldioxid är en färglös gas med en skarp lukt1. Svaveloxider löses lätt i vatten och bildar då en sur lösning, svavelsyra.


Användning

Svaveldioxid används inom industrin bland annat som blekmedel, desinfektionsmedel och konserveringsmedel för livsmedel2. Svaveltrioxid används vid tillverkning av svavelsyra3.

Källor och spridningsvägar

Svaveloxid tillförs atmosfären både genom naturliga och genom antropogena källor. Den största naturliga källan globalt sett är vulkanisk aktivitet4. Utsläpp av SO2 från antropogena källor uppstår vid förbränning av bränslen som innehåller svavel (till exempel kol och eldningsolja)5, samt vid industriella processer med användning av råmaterial och tillsatskemikalier som innehåller svavel. De största källorna till svaveldioxid i Sverige är i fallande ordning industrin (till exempel massa- och metallindustrin), el- och fjärrvärmeproduktion och uppvärmning av bostäder och lokaler.

Miljö- och hälsoeffekter

Svaveldioxid har en försurande inverkan på miljön. Försurning skadar växt och djurlivet, både på land och i vatten6. När marken försuras utlakas viktiga näringsämnen, vilket på sikt innebära minskad tillväxt i våra skogar. Dessutom frigörs metaller, som kan skada såväl nedbrytarna i marken liksom fåglar och däggdjur högre upp i näringskedjorna, inklusive människan7.

Svaveldioxid kan påverka andningssystemet och lungfunktionen, samt orsakar irritation i ögonen. Sjukhusbesök till följd av hjärtsjukdomar och dödlighet ökar på dagar med högre SO2-halter8.

Internationella överenskommelser och regleringar

Svaveloxider regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG), Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EC) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av svaveloxider.

---------------------------------------