Asbest

Asbest, Asbest

Namn PRTR

Asbets

CAS nr

1332-21-4

Molekylformel

-

Asbest är det gemensamma samlingsnamnet för sex olika fibrösa mineraler (amosit, krysotil, krokidolit, tremolit, aktinolit och antofyllit) som uppträder naturligt i miljön.1 Asbest är ett luktfritt fast ämne som varken är brännbart eller vattenlösligt.2 Asbestmineraler kännetecknas av att de är värmebeständiga och har en hög mekanisk hållfasthet. Dessa egenskaper innebär att de tål höga temperaturer, har en god ljud- och värmeisolerande förmåga samt har hög tålighet mot kemikalier.3 

 

Användning

 

Idag är det förbjudet att använda asbest i fler än 60 länder runt om i världen, inklusive EU, men trots att asbests negativa hälsoeffekter är väl kända används ämnet fortfarande i många länder.4 2017 var de största producenterna av asbest, i fallande ordning, Ryssland, Kina, Kazakstan och Brasilien.5 2015 var de länder som importerade störst mängd Indien, Kina och Indonesien.6

I Sverige förbjöds asbest 1982 men innan dess hade det, på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper, en omfattande användning inom en rad områden till exempel som brandskydd, värmeisolering, bullerdämpning, armering och friktionsmedel.7 Exempel på produkter där asbest ingår är asbestcement för tak och väggar (eternit), tillsats i murbruk och fix/fog, plast, elkablar, underskikt till plastmattor, isoleringsmaterial och bromsbelägg.8, 9 Även om asbest länge har varit totalförbjudet att använda i Sverige, så finns det fortfarande kvar i produkter och byggnader där det användes före förbudet. Det finns därför en risk att man kommer i kontakt med asbest vid till exempel rivning, reparationer och underhåll.10, 11

 

Källor och spridningsvägar

 

Asbest tillförs atmosfären både genom naturliga och antropogena källor. Exempel på naturliga källor är vittring av berggrund och erosion av mark som innehåller asbest.12 Genom mänsklig aktivitet kan asbestfibrer även frigöras via gruvbrytning, fräsning och bearbetning av asbesthaltiga material samt rivning och renovering av byggnader.13, 14 Även husbränder kan resultera i att asbest sprids.15 Asbest klassas som farligt avfall och på grund av sina hälsoskadliga effekter tas det omhand på avfallsdeponier där det förvaras för att minimera risken för framtida spridning.16 

 

Miljö- och hälsoeffekter

 

Asbest är klassat som cancerframkallande och kan ge långsiktiga skador på organ och nervsystem.17 Vid bearbetning av material som innehåller asbest frigörs mikroskopiskt små fibrer som kan sväva i luften i flera dygn. Människan exponeras för dessa fibrer via luftvägarna och ju mindre fibrerna är desto längre ner i luftvägarna når de. Fibrernas hälsoeffekter bestäms av materialets egenskaper till exempel typ av asbestmineral, fibrernas eller partiklarnas storlek och beständighet i kontakt med människokroppens försvarsmekanismer. Alla former av asbest kan orsaka asbestos (asbestlunga), lungcancer, mesoteliom (lungsäckscancer eller cancer i bukhinnan) och andra sjukdomar. Rökning tillsammans med asbestexponering ökar hälsofaran.18 

 

Internationella överenskommelser och regleringar

 

Asbest regleras av EU:s direktiv om att hindra och minska asbestförorening i miljön (87/217/EEG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). Förekomsten av asbest i produkter regleras bl.a. genom EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU) och REACH (2006/1907/EU). EU reglerar även arbetstagares skydd mot risker vid exponering för asbest (2009/148/EG).

FN:s Rotterdamkonvention reglerar internationell handel med asbest och Baselkonvention reglerar gränsöverskridande rörelser av farligt avfall innehållande asbest. FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av asbest. 
 

------------------------------------------------------------------------------------

1 https://www.atsdr.cdc.gov/az/a.html 
2 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Kemsearch.aspx
3 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/
4 http://ibasecretariat.org/alpha_ban_list.php
5 https://www.statista.com/statistics/264923/world-mine-production-of-asbestos/
6 https://www.chemistryworld.com/news/why-asbestos-is-still-used-around-the-world/3007504.article
7 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/
8 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/
9 https://www.atsdr.cdc.gov/az/a.html
10 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Asbest/
11 https://ki.se/forskning/pa-vag-mot-friskare-lungor?_ga=2.60964904.524183141.1526218507-1946369239.1508833031
12 https://www.atsdr.cdc.gov/asbestos/asbestos_exposure.html
13 https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=29&po=5
14 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/
15 http://www.who.int/en/
16 https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/nfs-2004-10k.pdf
17 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Kemsearch.aspx
18 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Tank-pa-asbestfaran-vid-husrenovering/