Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn (BOD7)

BOD7, Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Namn PRTR:

-

CAS nr:

-

Molekylformel:

-

 
BOD7 (Biochemical Oxygen Demand) är ett mått på hur mycket lösligt syre som behövs för mikroorganismer att bryta ned organiskt material i vatten under sju dygn.1, 2

 

Användning

 

BOD7 är inget ämne utan ett sätt att mäta organiskt material och har därför inga användningsområden.

 

Källor och spridningsvägar

 

Organiskt material förekommer naturligt i vatten i form av levande och döda växter och djur, men mänsklig aktivitet bidrar till ökade koncentrationer via till exempel avloppsreningsverk, industrier och avrinning från jordbruk.3

Dessutom leder utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor till att tillväxten av alger i vattnet ökar, så kallad övergödning, vilket ger höga halter av BOD. De största källorna av näringsämnen är jordbruk, kommunalt och industriellt avlopp, skogsbruk, vägtrafik och sjöfart.4

 

Miljö- och hälsoeffekter

 

Organiskt material i vatten bryts ned av mikroorganismer. Vid nedbrytningen förbrukar mikroorganismerna lösligt syre som finns i vattnet. Höga koncentrationer av organiskt material medför att det krävs mycket syre för att bryta ned det, vilket kan orsaka områden med brist på syre. Syrebrist kan leda till att till exempel fiskar dör.5 Människan kan också påverkas av höga halter organiskt material i vattnet eftersom dricksvattnet kan förorenas av mikroorganismer.6

Kraftig tillväxt av giftiga cyanobakterier (så kallad algblomning) kan ske om det finns mycket näringsämnen i vattnet. Dessa alger kan vara direkt giftiga både för vattenlevande djur och för människan.7

 

Internationella överenskommelser och regleringar

 

BOD regleras av EU:s direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG) och Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU).

 

----------------------------------------------------------------------------


1 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/oxygen-consuming-substances-in-rivers/oxygen-consuming-substances-in-rivers-7
2 http://www.matavatten.se/Mata_Vatten_3.pdf 
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/oxygen-consuming-substances-in-rivers/oxygen-consuming-substances-in-rivers-74 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/overgodning.html
5 http://www.wwf.se/source.php/1183906/wwf_breathless_coastal_seas_engl.pdf6 http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/freshwater/biochemical_oxygen_demand.pdf
7 http://www.wwf.se/source.php/1183906/wwf_breathless_coastal_seas_engl.pdf