Fluorider (F-tot)

F-tot, Fluorider, som F

Namn PRTR

Fluorider (som totalt F)

CAS nr

-

Molekylformel

-

 Fluorider är en grupp av ämnen där till exempel vätefluorid, kalciumfluorid, natriumfluorid, svavelhexafluorid och kiselfluorider ingår. Vätefluorid är en färglös vätska eller gas med stickande lukt som är lättlöslig i vatten och organiska lösningsmedel. Den är starkt frätande och giftig. Kalciumfluorid och natriumfluorid är fasta ämnen och svavelhexafluorid är en ofärgad gas utan lukt.1, 2


Användning


Inom industrin används fluorider till exempel i metallindustrin, bearbetning och användning av fosfatmalm, glas- och keramikproduktion och produktion av lim. Fluorider kan också finnas i bekämpningsmedel och i vissa länder tillsätts fluor i dricksvatten för att förebygga karies.
3 Detta är dock inte tillåtet i Sverige. Fluorider tillsätts också i vissa livsmedel, tandkräm och andra tandvårdsprodukter.4


Källor och spridningsvägar


Fluorider finns naturligt i vissa mineraler, så som flusspat, kryolit och apatit.
5, 6 Fluorider sprids naturligt till exempel när mineraler som innehåller fluorider löses upp, vid vulkanutbrott och via aerosoler från havet. Mänsklig aktivitet bidrar till utsläpp av fluorider genom eldning av kol som innehåller fluor och avfallsströmmar från industrier, speciellt metall- och kemiindustrin.7, 8

Fluorider förekommer i atmosfären i gasfas eller bundet till partiklar. Därifrån transporteras de till mark eller vatten via deposition eller genomgår en kemisk reaktion. Ett undantag är svavelhexafluorid som är en stabil förening som kan vara kvar i atmosfären i flera tusen år. I vatten och mark bildar fluorider ofta aluminiumkomplex. Lösliga fluorider lagras i vissa växter och djur men man vet inte om det anrikas i näringskedjan.9


Miljö- och hälsoeffekter


Utsläpp av fluorider till vatten kan påverka vattenlevande organismer negativt och utsläpp till luft kan skada växter. Djur kan även drabbas av fluoros dvs. fläckar på tandemaljen och andra fluor-relaterade skador.
10

Svavelhexafluorid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten.11, 12 Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs.13, 14

Vid låga doser har fluor positiva effekter på tandhälsan då det förebygger karies. Vid höga halter kan det dock orsaka så kallat fluoros, som syns som vita fläckar på tänderna. Vid exponering för höga halter under en längre tid kan det orsaka smärta och stelhet i lederna, så kallad osteofluoros. Det finns även vissa indikationer på att höga intag av fluorider kan påverka nervsystemets utveckling.15 Vätefluorid är giftigt och frätande vid inandning eller hudkontakt.16

Människan exponeras för fluorider framför allt via livsmedel och dricksvatten. I princip alla livsmedel innehåller en liten mängd fluorider och fisk och te innehåller högre halter. Fluorider förekommer också i dricksvatten från brunnar, och framförallt i vatten från bergborrade brunnar där berggrunden är rik på flusspat. 17, 18, 19

Internationella överenskommelser och regleringar


Fluorider regleras av EU:s Dricksvattendirektiv (98/83/EU) och Kosmetikadirektiv (2009/1223/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av fluorider.

 

---------------------------------------------------------------------------

1 http://www.inchem.org/
2 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Kemsearch.aspx
3 http://www.inchem.org/
4 https://ki.se/imm/fluorid
5 https://ki.se/imm/fluorid
6 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/fluorid
7 http://www.inchem.org/
8 http://prtr.ec.europa.eu/
9 http://www.inchem.org/
10 http://www.inchem.org/
11 http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
12 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Andra-vaxthusgaser/
13 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
14 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vaxthuseffekten-1.3844
15 https://ki.se/imm/fluorid
16 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Kemsearch.aspx
17 http://www.inchem.org/
18 https://ki.se/imm/fluorid
19 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/fluorid