Fosfat som fosfor

PO4-P, Fosfat som fosfor

Namn PRTR:

-

CAS nr:

7723-14-0 (P)

Molekylformel:

PO43-

 
Fosfater är salter och estrar av fosforsyra där fosfor ingår som komponent.1

 

Användning

 

Ungefär 90 % av den fosforsyra som produceras används för att tillverka gödselmedel.2 Fosfor används också inom metallurgisk industri, för produktion av pyrotekniska produkter, i rengöringsmedel, i medicin och i tändstickor. Fosfatmineral, till exempel apatit, är den viktigaste källan till framställning av fosfor. De största fyndigheterna av fosfatmineral finns i Kina, Algeriet och Syrien. I Sverige bryts så kallad apatitjärnmalm som innehåller mellan fem och tio procent apatit och det pågår undersökningar om det skulle kunna vara möjligt att tillvarata fosfor från gruvavfallet.3 Fosfat är en av de molekyler som bygger upp DNA.4

 

Källor och spridningsvägar

 

Fosforföreningar förekommer naturligt i alla levande organismer. Knappt hälften av den totala tillförseln av fosfor till havet härrör från naturliga källor. Resterande del av tillförseln är antropogen.5 Fosfater kommer ut i miljön bland annat via användning av konstgödsel, från enskilda avlopp och reningsverk, från industrin samt från användning av tvätt- och rengöringsmedel.6, 7 En orsak till ökade näringsnivåer i havet, då särskilt när det gäller fosfor, är den "inre belastningen". Detta innebär att fosforreserver som ackumulerats i havsbottnens sediment förs tillbaka till vattenmassan under syrefattiga förhållanden, vilket är vanligt i bland annat Östersjön.8 Fosfor finns främst i proteinrika livsmedel som mejeriprodukter, kött och baljväxter.9

 

Miljö- och hälsoeffekter

 

I sötvattensmiljöer är det nästan alltid fosfater som orsakar övergödning.10, 11 Cyanobakteriers masstillväxt (blomning) gynnas av god tillgång på näringsämnen, främst fosfor och kväve.12 När cyanobakterierna dör kan toxiner frigöras i vattnet. Dessa toxiner kan orsaka sjukdom eller dödsfall hos djur. Största riskgrupperna är hundar, nötkreatur, får, sjöfågel och odlad fisk.13

Ett för högt fosforintag kan skada njurarna och även påverka skelettet. Fosforbrist är mycket ovanligt men kan leda till urkalkning av skelettet, skada njurarnas funktion samt ge nerv- och muskelproblem.14

 

Internationella överenskommelser och regleringar

 

Fosfor och fosfater regleras av EU:s Grundvattendirektiv (2006/118/EU), Vattendirektiv (2000/60/EC) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). Fosforhalter i tvättmedel och maskindiskmedel för konsumentbruk regleras av EU:s förordning för tvätt- och rengöringsmedel, även kallad detergentförordningen (648/2004/EG). Fosfor omfattas även av EU:s marina direktiv (2008/56/EG) som syftar till att minska övergödningen av Östersjön.

 

---------------------------------------------------------------------

1Kemikalieinspektionen, Rapport Nr 4/10
2 http://www.essentialchemicalindustry.org/chemicals/phosphoric-acid.html
3 https://www.sgu.se/mineralnaring/kritiska-material/fosfatmineral/
4 https://genteknik.nu/
5ttp://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbruketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html
6
http://prtr.ec.europa.eu/
7http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbruketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html
8
HELCOM, 2009.Eutrophication in the Baltic Sea – An integrated thematic assessment of the effects of nutrient enrichment and eutrophication in the Baltic Sea region. Balt. Sea Environ. Proc. No. 115B
9 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/cyanobakterier-blagrona-alger
10 http://www.airclim.se/
11 http://www.greppa.nu/miljo-och-klimat/overgodning/fosfor.html
12 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/cyanobakterier-blagrona-alger
13 http://www.sva.se/djurhalsa/fodersakerhet/kemiska-faror-i-foder/algtoxinpaverkan-pa-djur
14 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/fosfor