Svavel (S-tot)

S-tot, Svavel, totalt

Namn PRTR:

-

CAS nr:

7704-34-9

Molekylformel:

-

 
Svavel är i dess naturliga form ett luktfritt, fast, gulaktigt, brandfarligt oorganiskt ämne.1 Vid förbränning reagerar svavel med syre och det bildas svaveloxider. I atmosfären oxideras svaveloxider vidare till svavelsyra.2 

 

Användning

 

Svavel används vid tillverkning av svavelsyra som är en viktig mellanprodukt i många processer inom kemi- och tillverkningsindustrin. Svavelsyra används också av gödselindustrin för att tillverka fosfat-, kväve-, kalium- och sulfatgödselmedel. Det används också vid tillverkning av flertalet andra produkter till exempel icke-järnmetaller, pigment, fibrer, fluorvätesyra, läkemedel, bekämpningsmedel, hygienprodukter, kosmetika, vulkning av gummi, vattenbehandling och betning av stål.3

 

Källor och spridningsvägar

 

Svaveloxider tillförs atmosfären både genom naturliga och genom antropogena källor. Den största naturliga källan globalt sett är vulkanisk aktivitet4. Utsläpp av svaveldioxid från antropogena källor uppstår vid förbränning av bränslen som innehåller svavel (till exempel kol och eldningsolja), samt vid industriella processer med användning av råmaterial och tillsatskemikalier som innehåller svavel.5 Den enskilt största antropogena källan till svaveloxid i Sverige är industrin (till exempel massa- och metallindustrin). Därefter följer el- och fjärrvärmeproduktion.6

 

Miljö- och hälsoeffekter

 

Svavel har en försurande inverkan på miljön. Försurning skadar växt och djurlivet, både på land och i vatten.7 När marken försuras utlakas viktiga näringsämnen, vilket på sikt innebära minskad tillväxt i våra skogar. Dessutom frigörs metaller, som kan skada såväl nedbrytarna i marken liksom fåglar och däggdjur högre upp i näringskedjorna, inklusive människan.8

Svavel anrikas i naturen och kan orsakas långsiktiga skador på organ och nervsystem.9 Svaveldioxid kan påverka andningssystemet och lungfunktionen, samt orsakar irritation i ögonen. Sjukhusbesök till följd av hjärtsjukdomar och dödlighet ökar på dagar med högre halter av svaveldioxid.10

 

Internationella överenskommelser och regleringar

 

Svavel i form av svaveloxider regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG), Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EC) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av svaveloxider.
--------------------------------------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Kemsearch.aspx
2 http://www.smhi.se/reflab/om-luftfororeningar/luftfororeningar/svaveldioxid-1.19621
3 https://www.sulphurinstitute.org/
4 https://www.eea.europa.eu/
5 http://www.naturvardsverket.se/
6 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Svaveldioxid-till-luft/ 
7 https://www.eea.europa.eu/
8 http://www.airclim.se/ 
9 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Kemsearch.aspx 
10 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/