Partiklar (PM10)

PM10, Stoft, < 10my

Namn PRTR

Partiklar (PM10)

CAS nr

-

Molekylformel

-

PM10 är partiklar med en aerodynamisk diameter lika med eller mindre än 10 μm.1 Partikelfraktionen PM10 inkluderar både grova (mellan 2,5 och 10 μm) och fina partiklar (mindre än 2,5 μm). Partiklar består av en komplex blandning av partiklar av organiska och oorganiska ämnen som är suspenderade i luften. De viktigaste beståndsdelarna i PM10 är sulfat, nitrater, ammoniak, natriumklorid, sot, mineralstoft och vatten.2

 

Användning

 

Partiklar har inga specifika användningsområden, utan bildas som förorening till följd av både naturlig och antropogen aktivitet.

 

Källor och spridningsvägar

 

Primära partiklar frigörs direkt till atmosfären, medan sekundära partiklar bildas i atmosfären genom reaktion med andra ämnen till exempel sulfat och nitrat.3 I de flesta urbana miljöer finns både grova och fina partiklar närvarande, men andelen partiklar i dessa två storlekar varierar sannolikt mellan städer runt om i världen beroende på lokal topografi, meteorologi och specifika utsläppskällor.4

PM10 tillförs atmosfären både genom naturliga och antropogena källor. Exempel på naturliga källor är havssalt, sandstormar, bränder, pollen och vulkanisk aska.5, 6 Utsläpp av PM10 från antropogena källor uppstår vid olika typer av förbränningsprocesser samt vid mekanisk nötning. De största antropogena källorna till PM10 i Sverige är i fallande ordning transportsektorn (huvudsakligen från slitage av däck, vägar och bromsar), industrin (pappers- och massaindustrin samt tryckerier dominerar utsläppen) och uppvärmning av bostäder och lokaler (främst från förbränning av biomassa och vedeldning).7

 

Miljö- och hälsoeffekter

 

Fina partiklar kan transporteras långa sträckor innan de deponeras. Beroende på partiklarnas sammansättning har de varierande miljöeffekt. Till exempel kan partiklar innehållande svavel resultera i en försurande effekt medan partiklar innehållande kväve kan ha en övergödande effekt.8, 9

Grova partiklar kan ta sig ner i lungorna medan fina partiklar kan passera lungbarriären och ta sig vidare ut i blodomloppet. Kronisk exponering för partiklar bidrar till risken för att utveckla hjärt- och respiratoriska sjukdomar liksom lungcancer. All befolkning påverkas, men mottagligheten för föroreningen kan variera med hälsa eller ålder.10

 

Internationella överenskommelser och regleringar

 

PM10 regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och av EU:s Luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EC). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av PM10.


--------------------------------------------------------------