Stoft

Stoft, Stoft

Namn PRTR:

-

CAS nr:

-

Molekylformel:

-

 Stoft (TSP) inkluderar partiklar av alla storlekar.1 Partiklar består av en komplex blandning av partiklar av organiska och oorganiska ämnen som är suspenderade i luften.2

 

Användning

 

Stoft har inget specifikt användningsområde, utan bildas som förorening tillföljd av både naturlig och antropogen aktivitet.

 

Källor och spridningsvägar

 

Primära partiklar frigörs direkt i atmosfären, medan sekundära partiklar bildas i atmosfären genom reaktion med andra ämnen till exempel sulfat och nitrat.3 I de flesta urbana miljöer finns både grova och fina partiklar närvarande, men andelen partiklar i dessa två storlekar varierar sannolikt mellan städer runt om i världen beroende på lokal topografi, meteorologi och specifika utsläppskällor.4

Stoft tillförs atmosfären både genom naturliga och genom antropogena källor. Exempel på naturliga källor är havssalt, sandstormar, bränder, pollen och vulkanisk aska.5, 6 Utsläpp av stoft från antropogena källor uppstår vid olika typer av förbränningsprocesser samt vid mekanisk nötning. Den enskilt största antropogena källan till stoft i Sverige är transportsektorn (främst från slitage av däck, vägar och bromsar). Därefter följer industrin och uppvärmning av bostäder och lokaler.7

 

Miljö- och hälsoeffekter

 

Fina partiklar kan transporteras långväga innan de deponeras. Beroende på partiklarnas sammansättning har de varierande miljöeffekt. Till exempel kan partiklar innehållande svavel resultera i en försurande effekt medan partiklar innehållande kväve kan ha en övergödande effekt.8, 9

Grova partiklar kan ta sig ner i lungorna medan fina partiklar kan passera lungbarriären och ta sig vidare ut i blodomloppet. Kronisk exponering för partiklar bidrar till risken för att utveckla hjärt- och respiratoriska sjukdomar liksom lungcancer. All befolkning påverkas, men mottagligheten för föroreningen kan variera med hälsa eller ålder.10

 

Internationella överenskommelser och regleringar

 

Stoft regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och av EU:s Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU).


---------------------------------------------------------------