Nonylfenol och nonylfenoletoxilater (NP/NPE)

Nonylfenol, Nonylfenol (n-Nonylfenol)

Namn PRTR

Nonylfenol och nonylfenoletoxilater (NP/NPE)

CAS nr

-

Molekylformel

-

 Alkylfenoler är kemiska föreningar som består av en eller flera alkylkedjor bundna till en fenol. Det är en bred grupp av ämnen med olika slags egenskaper. Exempel på alkylfenoler är nonyl-, oktyl- och dodecylfenol. Nonylfenol är en färglös-gulaktig vätska som är svårlöst i vatten1, 2

 Användning

Alkylfenolerna används som industrikemikalier. Användningen i Sverige har minskat under de senaste 20 åren till följd av frivilliga åtaganden från industrin och genom regleringar. Alkylfenoler används för att framställa alkylfenoletoxilater, vilka i sin tur används som rengöringsmedel, emulgeringsmedel eller ytaktiva ämnen3 Nonylfenoletoxylater används också som tillsatsmedel i betong bland annat för att förhindra frostskador och för att påskynda härdning.4 Alkylfenoler bildas också när alkylfenoletoxilater bryts ned.5

Nonylfenoler och dess etoxilater används i produkter så som färger, golvbeläggningsmaterial, fognings- och tätningsmedel, avfettnings- och rengöringsmedel, smörjmedel, lim samt i biocider. De kan även förekomma i textilier importerade från länder utanför EU.6, 7, 8

Källor och spridningsvägar

Det finns inga naturliga källor till nonylfenoler och dess etoxilater i miljön. Avloppsreningsverk utgör en viktig spridningsväg av nonylfenoler till vattenmiljön. Vissa utsläpp från punktkällor, så som industrier där dessa alkylfenoler används, och via lakvatten från deponier, kan också förekomma. Läckage från produkter innehållande nonylfenoler utgör en möjlig spridningsväg till miljön.9 Läckage från betongkonstruktioner via dagvatten bidrar också till spridning av nonylfenoler. Återvinning av betong där materialet krossas kan resultera i större urlakning av nonylfenoler jämfört med befintliga konstruktioner.10

Miljö- och hälsoeffekter

Nonylfenol är svårnedbrytbart och bioackumuleras i miljön. Många alkylfenoler är giftiga för vattenlevande organismer. Nonylfenol är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.11

Exponering för nonylfenol leder till allvarlig ögon- och hudirritation. Ämnet är giftigt vid förtäring och hormonstörande. Ämnet misstänks kunna påverka fertiliteten samt skada det ofödda barnet.12

Internationella överenskommelser och regleringar

Nonylfenoler regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). Förekomsten av nonylfenoler i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU) och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av alkylfenoler och dess etoxilater.


----------------------------------------------

1 https://www.kemi.se/prio-start 
2 https://rib.msb.se/
3 https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=nonylfenoletoxilater
4 https://research.chalmers.se/publication/2337 
5 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5801-2.pdf 
6 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5801-2.pdf 
7 https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/FlodesanalyserSchema.aspx?SchemaID=1405 
8 https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/FlodesanalyserSchema.aspx?SchemaID=1406
9 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5801-2.pdf 
10 https://research.chalmers.se/publication/2337 
11 https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/alkylfenoler-och-deras-derivat
12 https://echa.europa.eu/