Oktylfenol-4

Oktylfenol-4, 4-(para)-oktylfenol

Namn PRTR

Oktylfenol och oktylfenoletoxylat

CAS nr

1806-26-4

Molekylformel

C14H22O

 

Oktylfenol-4 tillhör gruppen alkylfenoler. Alkylfenoler är kemiska föreningar som består av en eller flera alkylkedjor bundna till en fenol. Det är en bred grupp av ämnen med olika slags egenskaper. Oktylfenol består av en alkylkedja med åtta kolatomer bundna till en fenol.1

Användning

Oktylfenol är en industrikemikalie. Dess viktigaste användningsområde är framställning av oktylfenoletoxilater. Oktylfenoler används också som stabilisator i gummi för tillverkning av däck samt i isoleringslack för elektriska komponenter i till exempel motorer, transformatorer, tätningsmedel, tryckfärg och råvaror till färger. Oktylfenol kan bildas som nedbrytningsprodukt av alkylfenoletoxilater.2, 3, 4


Källor och spridningsvägar


Det finns inga naturliga källor till oktylfenoler och dess etoxilater i miljön. Reningsverk utgör en viktig spridningsväg av oktylfenoler till vattenmiljön. Utsläpp från punktkällor så som industrier där dessa ämnen används kan utgöra en möjlig spridningsväg. Spridning via lakvatten från deponier kan också förekomma. Läckage från produkter innehållande oktylfenoler kan också vara en möjlig spridningsväg till miljön.
5

Miljö- och hälsoeffekter


Oktylfenoler är giftiga för vattenlevande organismer.
6

Exponering för oktylfenol leder till allvarig ögon- och hudirritation. Ämnet är toxiskt vid förtäring och misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.7


Internationella överenskommelser och regleringar

Oktylfenol regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av oktylfenol.

 

-----------------------------------------------------