Fenoler

Fenoler, Fenolära föreningar

Namn PRTR

Fenol (som totalt C)

CAS nr

108-95-2

Molekylformel

C6H5OH

 

Fenol är den enklaste föreningen i ämnesgruppen fenoler. Det är ett giftigt, färglöst till rosa, fast ämne med sötaktig doft.1

Användning


Fenol har flera användningsområden, bland annat i desinfektionsmedel, impregneringsmedel, kosmetika produkter, solskyddsmedel, hygienprodukter och lim. Fenol används också som lösningsmedel i textilkemikalieprodukter.
2, 3 

Källor och spridningsvägar


Fenol kan bildas naturligt vid nedbrytning av organiskt material. Fenol bildas också vid förbränning och sprids till miljön via vedeldning, avgaser från fordon och andra förbränningsprocesser. Ämnet kan tillföras miljön via diffusa källor kopplade till produktion och användning av produkter där fenol ingår.
4 


Miljö- och hälsoeffekter


Fenol kan anrikas i naturen och är giftigt för vattenlevande organismer.
5  Fenol är ett mutagent ämne, vilket innebär att det kan orsaka ärftliga genetiska defekter eller öka deras frekvens.6 Fenol är giftigt vid förtäring, hudkontakt och inandning samt orsakar frätskador.7 

Internationella överenskommelser och regleringar


Förekomsten av fenol i produkter regleras bl.a. genom EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av fenol.

---------------------------------------------------------------