Etylbensen

Etylbensen, Etylbensen (C8H10)

Namn PRTR

Etylbensen

CAS nr

100-41-4

Molekylformel

C8H10

Etylbensen är ett aromatiskt kolväte som tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Det är en mycket brandfarlig, färglös vätska med bensinliknande doft.1

Användning
 

Etylbensen används för att producera andra kemikalier. Nästan all etylbensen som används i Sverige går till produktionen av polystyren som i sin tur används till tillverkning av plast och gummi. Etylbensen används också som lösningsmedel till färg och lack samt utgör en viktig beståndsdel i motordrivmedel. Andra användningsområden är i produkter för färgborttagnings-, förtunnings- och rengöringsmedel för hushållsbruk.2

Källor och spridningsvägar


Etylbensen förekommer ofta i små mängder i råolja. Ämnet finns även i xylen och är en av komponenterna i bensin. Etylbensen förekommer i tobaksrök.3, 4 

VOC avgår till luft vid ofullständig förbränning och genom avdunstning. Historiskt sett har transportsektorn stått för en betydande del av de nationella utsläppen av VOC som ämnesgrupp, men till följd av effektiva åtgärder (till exempel införandet av katalysatorer) har utsläppen från denna sektor minskat markant. Idag är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning istället den dominerande källan.5, 6

De stora punktkällor som bidrar mest till de nationella utsläppen av etylbensen till luften är anläggningar inom energisektorn.7 Vid utsläpp till mark och vatten avgår etylbensen till luften där den bryts ned.8 

Miljö- och hälsoeffekter


Etylbensen förväntas inte anrikas i naturen. Det är en mycket brandfarlig vätska och ånga. Ämnet kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Etylbensen är skadligt vid inandning och kan orsaka organskador (på hörselorganen) genom lång eller upprepad exponering.9, 10

Som VOC kan etylbensen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.


Internationella överenskommelser och regleringar


Som VOC regleras bensen indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av etylbensen.-----------------------------------------------------------------------------