Toluen

Toluen, Toluen

Namn PRTR

Toluen

CAS nr

108-88-3

Molekylformel

C7H8

 

Toluen är ett aromatiskt kolväte och tillhör ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Det är en mycket brandfarlig och färglös vätska med en aromatisk doft. Toluen är svårlöslig i vatten.1

Användning


Toluen finns i råolja och bildas också i processerna i oljeraffinaderier. Toluen används i störst mängd i motorbränsle, då ämnet haltmässigt är den största enskilda komponenten i bensin. I Sverige och globalt har toluen stor betydelse som synteskemikalie, bland annat i framställning av sprängämnen. Toluen används som lösningsmedel i färger, bilvårdspreparat och lim, denna användning har dock minskat under de senaste åren.
2 Det används också i avfettnings- och smörjmedel inom verkstadsindustrin.3

Källor och spridningsvägar


Toluen förekommer i vissa barrträd, växter och kryddor och är en komponent i cigarettrök.
4 VOC avgår till luft vid ofullständig förbränning och genom avdunstning. Historiskt sett har transportsektorn stått för en betydande del av de nationella utsläppen av VOC som ämnesgrupp, men till följd av effektiva åtgärder (till exempel införandet av katalysatorer) har utsläppen från denna sektor minskat markant. Idag är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning istället den dominerande källan.5, 6

De stora punktkällor som bidrar mest till de nationella utsläppen av toluen till luften är anläggningar inom energisektorn och kemisk industri. Användning av produkter innehållande toluen kan leda till dess spridning i miljön.7, 8

Luften är en viktig spridningsväg av toluen till miljön. Vid utsläpp till mark och vatten avgår toluen till luft där den bryts ner. I marken kan toluen också brytas ner av mikroorganismer.9


Miljö- och hälsoeffekter


Toluen är en mycket brandfarlig vätska. Ämnet kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, irritera huden och orsaka dåsighet. Toluen misstänks kunna skada det ofödda barnet och orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Toluen förväntas inte anrikas i naturen.
10, 11

Som VOC kan toluen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna. 

Internationella överenskommelser och regleringar


Som VOC regleras toluen indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). Förekomsten av toluen i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av toluen.


----------------------------------------------------------------------