Xylener

Xylener, Xylener, summa isomerer

Namn PRTR

Xylen

CAS nr

1330-20-7

Molekylformel

C8H10

 

Xylen är ett aromatiskt kolväte och tillhör ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC). Det finns tre olika isomerer av xylen, orto-, meta- och paraxylen. Xylen som isomerblandning är en mycket brandfarlig och färglös vätska med en sötaktig doft. Xylener är svårlösliga i vatten.1

Användning

 

Största användningsområdet för xylener är i motorbränsle där ämnet är en beståndsdel i bensin. De enskilda isomererna används för framställning av andra kemikalier inom till exempel plastindustrin och är råvaror för syntes av specialkemikalier som vitaminer, läkemedel och smakämnen. Isomerblandningen xylen används som lösningsmedel i flera produkter där god lösande förmåga och relativt snabb avdunstning krävs, såsom färger, avfettningsmedel, lim, tätningsmedel och bilvårdsprodukter.2 Andra produkter där xylen kan förekomma är anti-frysprodukter och biocider, till exempel desinfektionsmedel och produkter för skadedjurskontroll.3


Källor och spridningsvägar

 

Xylener förekommer i petroleum, naturgas och i stenkolstjära. Xylen finns också naturligt i vissa växter och utsöndras från majs, alfalfa och spannmålsensilage.4 VOC avgår till luft vid ofullständig förbränning och genom avdunstning. Historiskt sett har transportsektorn stått för en betydande del av de nationella utsläppen av VOC som ämnesgrupp, men till följd av effektiva åtgärder (till exempel införandet av katalysatorer) har utsläppen från denna sektor minskat markant. Idag är avdunstning från lösningsmedel inom sektorn produktanvändning istället den dominerande källan.5, 6

De stora punktkällor som bidrar mest till de nationella utsläppen av xylen till luften är anläggningar inom energisektorn, kemisk industri och metallbearbetning.7

Ämnet kan nå miljön via användning av produkter innehållande xylen.8 

Luften är en viktig spridningsväg av xylen till miljön. Vid utsläpp till vatten och mark, avgår xylen från till luft där den bryts ner. I marken kan xylen också brytas ner av mikroorganismer.9

 

Miljö- och hälsoeffekter

 

Xylen är brandfarligt och skadligt vid inandning och vid kontakt med huden. Ämnet förväntas inte anrikas i naturen.10

Som VOC kan xylen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

 

Internationella överenskommelser och regleringar

 

Som VOC regleras xylen indirekt av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) och Klimatkonvention (UNFCCC), samt av EU:s Utsläppstakdirektiv (2001/81/EG) och Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av xylen.

 

--------------------------------------------------------------------------