Di-(2etylhexyl)-ftalat (DEHP)

DEHP, Di-(2etylhexyl)-ftalat

Namn PRTR

Di (2-etylhexyl) ftalat

CAS nr

117-81-7

Molekylformel

C24H38O4

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) tillhör kemikaliegruppen ftalater (mjukgörare). DEHP är en färglös, nästan luktfri, svårlöslig vätska.1
 

Användning
 

Ftalater används framförallt som mjukgörare i plast och gummi och dess innehåll kan vara upp till
40 % av den färdiga produkten. Ftalater finns i produkter för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. De kan också ingå som mjukgörare för bindemedel i färg och lim. Ftalater är vanligt förekommande i konsumenttillgängliga varor såsom skosulor, plastslangar och vissa textilier.
2 

Största användningen av DEHP är som mjukgörare i polyvinylklorid (PVC). Andra användningsområden är som lösningsmedel, komponent i färg, lack och kosmetika, råvara för plast- och gummivarutillverkning samt tätningsmedel. 3 Användning av DEHP är idag reglerat och europeisk industri har till stor del ersatt denna med andra mjukgörande ämnen. Äldre, mjuka plastprodukter samt sådana som är tillverkade utanför EU kan innehålla ftalater som idag är reglerade inom EU.4

Källor och spridningsvägar


Det finns inga naturliga källor till DEHP i miljön. Då DEHP och andra ftalater inte är fast bundna till PVC-polymeren kan dessa utsöndras från plastprodukter under hela dess livslängd. Denna diffusa spridning är en viktig källa till förekomst av ftalater och gör att de hittas nästan överallt i miljön.
5, 6 Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en källa för spridning till vattenmiljön. Vid utsläpp till vatten binds DEHP till partiklar och sedimenterar. Ämnet är inte mobilt i marken. Vid utsläpp till luft förekommer DEHP både bundet till partiklar och i gasfas.7, 8

Miljö- och hälsoeffekter


DEHP är akut giftigt för vattenlevande organismer och kan resultera i långtidseffekter.
9

DEHP är giftig och reproduktionsstörande, det vill säga kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och skador på det ofödda barnet. DEHP är också ett hormonstörande ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka allvarlig skada på organismer, populationer eller ekosystem.10

Internationella överenskommelser och regleringar


DEHP regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). Förekomsten av DEHP i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU) och EU:s förordning om kosmetiska produkter (2009/1223/EU). DEHP är totalförbjudet i leksaker och barnavårdsartiklar. FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av DEHP.
  

 
 
 ___________________________________________________